Ogłoszenie:

Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcąceo
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
ul. Rynek 13
33-370 Muszyna

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MUSZYNIE
na rok szkolny 2013/2014

Podstawa prawna:

1. § 23 ust. 2,3 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.Nr 97 poz. 624 )
3. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 14 stycznia 2013r.


§ 1

1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie w roku szkolnym 2013/2014 odbywa się systemem rekrutacji elektronicznej.

§ 2

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
1. Przewodnicząca - mgr Mirosława Hadała
2. Sekretarz - Barbara Wietecha
3. Administrator - mgr Zenon Smyda

§ 3

1. Kandydaci do szkoły w okresie od 6 maja do 26 czerwca 2013r. do godz. 1500.
• dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rekrutacji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły ( jeżeli preferujesz wybór naszej szkoły umieść jej nazwę na pierwszym miejscu),

• kandydaci z gimnazjum, które nie jest objęte systemem elektronicznym składają podanie w sekretariacie szkoły.

2. Dokonywanie zmian w decyzjach dotyczących wyboru szkoły , jest możliwe do 27 czerwca 2013r. do godz. 1500.


§ 4

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach :

a) 04 lipca 2013r. godz. 900 – wyniki rekrutacji elektronicznej ( listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów pierwszej klasy.

b) do 08 lipca 2013r. godz.1400 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej , 2 opisanych fotografii.

c) 9 lipca 2013r. do godz.1200 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list przyjętych do szkoły.

d) do 11 lipca 2013r. do godz. 1000 – składanie przez uczniów nieprzyjętych do szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

e) 12 lipca 2013r. godz.1300 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list przyjętych do szkoły.

f) od 27 sierpnia 2013r. do 30 sierpnia 2013 r. - dodatkowa rekrutacja.

2. Informacje o przyjęciach do szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1500.


§ 5

1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z:

a) egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.
- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• język polski,
• historia i wiedza o społeczeństwie,
• matematyka,
• przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty według zasady, ze z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie
20 punktów – jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.


b) j.polskiego i 3-ch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 80 pkt.
- sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych:

Celujący – 20 pkt.
Bardzo dobry – 18 pkt.
Dobry – 15 pkt.
Dostateczny – 10 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.


c) dodatkowych osiągnięć ucznia- max 20 pkt.

- za ukończone gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
- za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
# finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt
# finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.
- za osiągnięcia wpisane na świadectwie – 7 pkt.
- laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły
niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie,
- kandydat który uzyskał w okresie 3-lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie
uznaje się tylko jedną najwyższą lokatę.

d) Konkursami , o których mowa w § 5pkt.c organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów,( załącznik nr 7 do Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie )

2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę
punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

3. Maksymalna łączna liczba punktów o której mowa w par.5 pkt. 1 a b c - wynosi 200 pkt.

4. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas:

a) Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski , j. angielski , historia
- j. polski; j.angielski, historia, drugi język obcy,

b) Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: biologia , chemia, j.angielski
- j. polski; biologia, chemia, j.angielski,

c) Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka
- j. polski; matematyka, fizyka, informatyka

d) Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: wychowanie fizyczne , j. angielski , biologia
- j. polski; j.angielski, biologia, wychowanie fizyczne

§ 6


1. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszarza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przy równorzędnych wynikach w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

a) kandydaci posiadający orzeczenia z uprawnionej poradni psychologiczno –
pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
b) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych.
c) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program
lub tok nauki.

§ 7

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
3) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
4) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 5pkt c;

§ 8

1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki szkole są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną.

§ 9

1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

2. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności ( zgodnie z ustawą z dnia 14.XII.1982r.o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej).

§ 10

1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniona w trybie administracyjnym.
2. Kwestie sporne w sprawie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor Szkoły , jedynie w trybie skargowym.


§ 11

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.