Statut szkoły

STATUT
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W MUSZYNIE


I. Nazwa szkoły i informacje o szkole.

Obowiązuje od 01.09.2010r.
1. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Muszynie/ tel.18 4719180 Fax. 18 4718011/ Szkoła mieści się w kompleksie budynków przy ul. Rynek 13 w Muszynie zgodnie z porozumieniem Starosty Nowosądeckiego i Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2. Organem prowadzącym szkołę jest POWIAT NOWOSĄDECKI.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Cykl kształcenia trwa 3 lata na podbudowie gimnazjum.
5. Szkoła prowadzi klasy z przedmiotami wiodącymi:
• informatyka matematyka,
• j. polski, j .angielski,
• j. polski, historia,
• biologia, chemia.
6. Nauka w szkole w zakresie obowiązującego programu jest bezpłatna.
7. Szkoła jest jednostką budżetową.

II. Cele i zadania szkoły.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1992r. (z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a/zapewnia bezpłatne nauczanie, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły średniej, zdania egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości.
b/umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
c/kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d/sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2. a/Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i kultywowanie tożsamości religijnej przez organizację 2. lekcji religii w szkole oraz udzielenie niezbędnego czasu na odbycie rekolekcji religijnych.
b/Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we własnym zakresie poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego lub kierując uczniów na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy na badanie psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, a następnie zobowiązuje wszystkich uczących nauczycieli bądź wychowawcę klasy do bezwzględnego wykonania wszystkich wydanych zaleceń.
3. Organizuje naukę indywidualną dla uczniów w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań w miarę możliwości i zapotrzebowania uczniów.
5. .a/Nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują opiekę nauczyciele i wychowawcy.
b/W czasie zajęć lekcyjnych za zdrowie i życie uczniów odpowiada bezpośrednio nauczyciel uczący lub organizujący zajęcia w danej klasie, oddziale, grupie.
c/W czasie przerw między lekcjami, oraz bezpośrednio przed lekcjami, jak również po lekcjach nauczycielem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel pełniący dyżur szkolny.
6. Zakres obowiązków i rozkład dyżurów nauczycielskich:
a/Dyżury pełnią nauczyciele w miejscach przebywania uczniów w czasie przerw między lekcjami, przed lekcjami i bezpośrednio po lekcjach w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.
b/Miejscem dyżurów są korytarze szkolne wraz z przyległymi pomieszczeniami, a ponadto szatnie uczniów oraz holl główny przy bramie wejściowej.
c/Nauczyciel dyżurny pełni dyżur od godz. 745.
d/.Dyżury w miarę równomiernie ustala się dla nauczycieli pełnozatrudnionych i proporcjonalnie do czasu pracy niepełnozatrudnionych.
e/W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel reaguje na wszelkie przejawy łamania dyscypliny wewnątrzszkolnej lub niszczenia mienia szkolnego.
f/.W razie stwierdzenia usterek technicznych, które mogą być przyczyną wypadku, zabezpiecza miejsce usterki, aby uczniowie nie mieli do niego dostępu i powiadamia dyrekcję lub konserwatora.
g/. Nauczyciel dyżurujący szczególnie na holu głównym powinien zainteresować się obecnością osób postronnych, które przebywają w szkole. Znać cel ich obecności i w miarę możliwości ułatwić kontakt z innymi nauczycielami lub osobami pracującymi w szkole
h/Sumienność i dokładność pełnienia dyżurów przez nauczycieli jest jednym ze składników pracy nauczyciela i jest brana pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela.
i/Szczegółowy zakres, miejsce i czas pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów opracowany stosownie do harmonogramu zajęć lekcyjnych przez wyznaczone osoby.
7. Podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę nad grupą uczniów sprawuje nauczyciel organizujący wyjście uczniów poza teren szkoły.
a/Jeżeli organizowana jest wycieczka z grupą uczniów, to na każde 15 uczniów musi być zapewniona opieka jednej osoby dorosłej(rodzic, nauczyciel, pełnoletnie rodzeństwo uczniów), o ile wycieczka nie jest organizowana w góry, a w przypadku pieszej wycieczki w góry na 10 uczniów musi być jeden opiekun dorosły.
b/Każda wycieczka musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły, co stwierdza podpis w karcie wycieczki na co najmniej 3 dni przed wycieczką.
c/Wycieczki całodniowe i wielodniowe dydaktyczno - wychowawcze mogą być organizowane w czasie zajęć dydaktycznych.
d/Ilość uczniów biorących udział w wycieczce odbywanej w trakcie zajęć szkolnych nie może być mniejsza niż 70 % zespołu klasowego.
e/Dopuszcza się możliwość organizowania wycieczek dydaktycznych międzyklasowych.
f/Niezależnie od organizatora kartę wycieczki na 3 dni przed jej terminem(nie wlicza się dni wolnych od pracy) wychowawca klasy przedstawia dyrektorowi szkoły.
8. a/Nauczyciele otaczają szczególną troską uczniów mających wady wzroku dbając o stosowną odległość ucznia od tablicy.
b/Indywidualnie rozpatrują każdy zauważony przypadek wady wzroku, słuchu i postawy zgodnie z zaleceniem lekarskim
9. Corocznie dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale zwanym dalej wychowawcą, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami a w szczególności:
a/tworzenie warunków wspomagających rozwój młodzieży, czuwanie nad ciągłością i jednością procesu dydaktycznego,
b/otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, poznanie warunków domowych i materialnych oraz możliwości psychofizycznych,
c/inspirowanie i wspomaganie działalności zespołowej uczniów na terenie szkoły i w środowisku,
d/planowanie i organizowanie wspólnie i uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego - wycieczki, rajdy, biwaki , zabawy andrzejkowe i karnawałowe itp,
e/ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,
f/współdziałanie z wszystkimi uczącymi w jego zespole klasowym koordynując oddziaływania wychowawcze,
g/ustalenie zakresu opieki indywidualnej uczniom z trudnościami i niepowodzeniami,
h/utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów i włączanie ich w życie klasy i szkoły,
i/współpracowanie z Pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i lekarzem w rozpoznawaniu trudności psychofizycznych a także warunków zdrowotnych swych wychowanków,
j/bycie mediatorem i podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie i łagodzenie konfliktów między uczniami, oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
k/wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących jemu powierzonej klasy zgodnie z odrębnymi przepisami i wytycznymi Dyrektora Szkoły.
10. a/Dla zapewnienia ciągłości oddziaływań wychowawczych i pracy wychowawczej jeden wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania, o ile nie zajdą szczególne okoliczności powodujące zmianę wychowawstwa.
b/Nauczyciela, któremu powierza się zadania wychowawcze i szczególną opiekę nad danym zespołem klasowym muszą cechować wysokie zasady moralne i etyczne.
c/Z zasady na wychowawcę zespołu klasowego dyrektor szkoły nie powinien powoływać nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie, lub nauczyciela ,który po raz pierwszy podejmuje pracę w LO.
d/Rodzicom i uczniom danego zespołu klasowego przysługuje prawo współdecydowania o zmianie wychowawcy zespołu klasowego.
e/Klasowa Rada Rodziców wnioskuje o zmianę wychowawcy, przedstawia swój wniosek Dyrektorowi Szkoły na piśmie z pełnym uzasadnieniem.
f/Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku klasowej Rady Rodziców przeprowadza rozmowę z zainteresowanym wychowawcą, po której podejmuje stosowną decyzję.
g/Zmianę wychowawcy można dokonać z początkiem nowego roku szkolnego jeżeli pozwala na to sytuacja kadrowa szkoły i wniosek Rady Rodziców okazał się w pełni uzasadniony.

III. Organy szkoły.

1. a/Organami szkoły są:
• Dyrektor Szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,
• Samorząd Uczniowski,
b/Każdy z wymienionych organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnych ze swoimi kompetencjami określonymi Ustawą z dnia 07.09.1992r.(z późniejszymi zmianami) i opracowanych na jej podstawie regulaminach.
2. Kompetencje Dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty art. 39 a w szczególności:
a/Kieruje bieżącą odpowiedzialnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
b/Przedstawia plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz kalendarz imprez Zespołu Szkół na dany rok szkolny.
c/Czuwa nad rytmicznością realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
d/Sprawuje nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego przez poszczególnych nauczycieli.
e/Sprawuje nadzór pedagogiczny.
f/Sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia w szkole.
g/Współdziała ze służbą zdrowia zapewniając uczniom w miarę możliwości pomoc medyczną i higieniczną w czasie przebywania w szkole.
h/Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji.
i/Wydaje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydata do odpowiedniego oddziału, który spełnił zasady rekrutacyjne określone w regulaminie.
• Przyjęcia ucznia z innej szkoły i zakwalifikowaniu go do odpowiedniego oddziału.
• Ustalenia profilu nauczania w porozumieniu z Radą Rodziców i wyznaczeniu jednego lub dwóch przedmiotów wiodących.
• Zwiększenia wymiaru nauczaniu przedmiotów wiodących z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora.
j/Powołuje komisję i wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.
• Przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym.
k/Przewodniczy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia do zaopiniowania:
• Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• Projekt planu finansowego szkoły,
• Wniosek o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
• Przydział nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
• Kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole.
l/. Podejmuje decyzje w sprawach:
• Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
• Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
• W sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięci opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
• Skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
• Zmian w realizacji planu finansowego szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
• Zwalniania uczniów z niektórych przedmiotów lub części zajęć,
• Określenia terminu wystawiania stopni okresowych i ocen z zachowania przez nauczycieli i wychowawców,
• Zawieszenia uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest sprzeczna ze statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty lub innymi aktami prawnymi,
• Kompetencji i zakresie obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze w szkole,
• Dodatku funkcyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze,
• Przyznania premii uznaniowej dla pracowników administracyjnych.
m/Odbywa spotkania z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
n/Kontroluje pracę administracyjną i opiekuńczą wychowawców klas.
o/Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej i administracji szkolnej.
p/Wprowadza zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz przydziale czynności zasadniczych i dodatkowych.
r/Analizuje i ocenia:
• Stopień realizacji wniosków i uchwał Rady Pedagogicznej,
• Stan dyscypliny pracy nauczycieli i uczniów,
• Pracę Rady Pedagogicznej, organizacji uczniowskich i Samorządu Uczniowskiego.
s/Ustala zakres obowiązków pracowników administracyjnych szkoły.
t/Ponadto Dyrektor Szkoły posiada wszystkie uprawnienia kierownika zakładu pracy , które określają odrębne przepisy.
3. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Ustawa o Systemie Oświaty art.40-43, a w szczególności do kompetencji Rady należy:
a/Zatwierdzanie i podejmowanie uchwał,
b/Opiniowanie i wnioskowanie.
c/Rada Pedagogiczna zatwierdza:
• Zadania wiodące na bieżący rok szkolny wynikające z programu szkoły,
• Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• Wnioski stałych i doraźnych komisji Rady Pedagogicznej,
• Założenia organizacyjne zespołów międzyprzedmiotowych oraz organizację samokształcenia nauczycieli i wychowawców,-
• Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych.
d/Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach :
• Przyznania nagród i wyróżnień uczniom na zakończenie roku szkolnego,
• Wyróżnia rodziców aktywnie współdziałających ze szkołą,
• Innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
• Ustalenia organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole.
• O skreśleniu z listy uczniów,
• Realizacji planu budżetowego szkoły.
e/Rada Pedagogiczna wnioskuje w sprawach:
• Doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
• Zmian i uzupełnień w planach pracy szkoły i statucie szkoły,
• Odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin z danego przedmiotu w ramach Ramowego Planu Nauczania,
• Powołania nowych zespołów samokształceniowych zgodnych z potrzebami szkoły,
• Ponownego ustalenia oceny ze sprawowania uczniowi przez wychowawcę klasy,
• Odwołania osób pełniących funkcje kierownicze w szkole,
• Udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej zaproszonych osób z głosem doradczym.
f/Rada Pedagogiczna opiniuje:
• Organizację pracy szkoły, w tym przydział obowiązkowy zajęć i czynności dodatkowych nauczycieli,
• Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
• Liczbę godzin przyznanych na zajęcia kółek zainteresowań zespołów artystycznych i sportowych zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły,
• Projekt planu finansowego szkoły,
• Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych form wyróżnień,
• Kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
• Propozycje przydziału nauczycielom stałych zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktycznego,
• Zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki / M.P. 13/ 92 z 1992r./
• Rada Pedagogiczna przygotowuje Statut Szkoły oraz zmiany do Statutu.
4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski jako organ szkoły:
a/Przedstawia własne opinie i zadania wobec istotnych spraw uczniów w szkole.
b/Współdecyduje w sprawach materialnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
c/Współdecyduje w sprawach przyznawania nagród i udziela kar uczniom.
d/Współdecyduje w rozwijaniu form spędzania czasu wolnego, organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, turystyczno-krajoznawczych, sportowo-rekreacyjnych.
e/Organizuje pomoc nauczycieli i samopomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce.
f/Wnosi propozycje do planu dydaktyczno-wychowawczego wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.
g/Opiniuje problemy młodzieży-udział przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
h/Zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród.
i/Udziela poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wykonania lub wymierzenia kary.
j/Swobodnie dysponuje własnymi funduszami oraz środkami wypracowanymi przez ogół uczniów.
k/. Opiniuje ocenę pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

5. Rada Rodziców w szczególności:
a/Uczestniczy i pomaga w organizacji imprez szkolnych takich jak: Inauguracja Roku Szkolnego, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Studniówka, Zakończenie Roku Szkolnego.
b/ Współdziała z wychowawcą klasy w organizowaniu wycieczek klasowych, rajdów i biwaków.
c/Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Samorządu Szkolnego udziela pomocy w organizowaniu spotkań z przedstawicielami Parafialnej Poradni Rodzinnej, Sądu Opiekuńczego ,itp.
d/Ustala wysokość dobrowolnych składek i pomaga w ich zebraniu na swą działalność, oraz dofinansowuje działalność szkoły.
e/Opiniuje i uczestniczy w organizowanych przez szkołę formach spędzania czasu wolnego uczniów / zabawy, kuligi itp./
f/Wnioskuje o przyznanie stałej lub okresowej pomocy materialnej uczniom w trudnych sytuacjach losowych.
g/Wnosi uwagi i wnioski do całokształtu pracy szkoły.
6. Każdy organ działający na rzecz szkoły posiada możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i w oparciu o statut.
7. Wymiana informacji między organami szkoły i planowanych działaniach oraz decyzjach odbywa się na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
8. Dyrektor Szkoły uczestniczy w posiedzeniach plenarnych organów szkoły i zobowiązany jest do przekazywania istotnych spraw z tych posiedzeń innym organom szkoły.
9. Na prośbę przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego powinno odbyć się spotkanie Dyrektora Szkoły poświęcone omówieniu istotnych problemów życia szkoły i problemów, jakimi zainteresowana jest młodzież.
10. W razie występowania sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły głównym rozjemcą jest Dyrektor Szkoły.
11. W każdym konfliktowym przypadku dyrektor Szkoły powinien wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i poprzez rozmowę doprowadzić do zbliżenia stanowisk, kompromisu i w efekcie do zażegnania konfliktu.
12. W czasie prowadzenia rozmów ze stronami konfliktu Dyrektora Szkoły obowiązuje dyskrecja, poszanowanie godności osób-stron konfliktu, a podejmowane działania ze strony Dyrektora nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.
13. Dyrektor szkoły ponadto:
a/Opracowuje przydział czynności dodatkowych nauczycieli oraz nadzoruje wykonanie przydziału czynności zasadniczych i dodatkowych nauczycieli
b/Czuwa nad jego prawidłową realizacją dyżurów nauczycieli zgodnie z opracowanym harmonogramem .
c/Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli odnotowując je w księdze zastępstw,
d/Zleca opracowanie rozkładu prowadzenia zajęć w poszczególnych salach(„salówka”) i przydziela sale poszczególnym wychowawcom.
e/Akceptuje plan pracy i terminarz zespołów międzyprzedmiotowych,
f/Kontroluje dokumentację pracy wychowawców klasowych i innych nauczycieli, w tym rozkład materiałów nauczycieli i PSO.
g/Kontroluje dokumentację pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz dokonuje oceny tej pracy.
h/Przedstawia do akceptacji wiodące problemy pracy szkoły w nowym roku szkolnym i przygotowuje ramowy projekt planu pracy i kalendarza imprez,
i/Koordynuje współpracę między organizacjami młodzieżowymi w szkole,
j/Koordynuje pracę zespołu wychowawczego z głosem doradcy w sprawach organizacji pomocy wychowawczej i socjalnej dla uczniów z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną,
k/Sprawuje nadzór pedagogiczny i hospituje oraz udziela instruktażu nauczycielom ,przedstawia ocenę ich pracy.
l/Przedstawia Radzie Pedagogicznej ocenę i stopień realizacji wniosków z posiedzeń.
14. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
a/Wychowawcy klas przedstawiają zakres zadań i zamierzeń dydaktycznych w danej klasie rodzicom na zebraniu informacyjnym, które odbywa się najpóźniej do końca września każdego roku szkolnego,
b/Zakres zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i gospodarczych przedstawia corocznie Radzie Rodziców Dyrektor Szkoły nie później, niż w pierwszej dekadzie października każdego roku szkolnego,
c/W celu zapewnienia właściwego obiegu informacji między Dyrektorem a nauczycielami i wychowawcami oraz innymi pracownikami szkoły prowadzi się księgę zarządzeń,
d/Dla obiegu informacji między Dyrektorem a uczniami szkoły prowadzi się ogłoszenia przez kurendę,
e/Dyrektor Szkoły przebywa na terenie szkoły w czasie obowiązkowych zajęć i w każdej chwili przyjmuje informacje od nauczycieli, uczniów i innych osób pracujących w szkole dotyczących istotnych spraw szkoły,
f/W celu uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i osiąganych wynikach nauczania swych dzieci rodzice mają możliwość spotkania się z uczącymi w szkole co miesiąc w tzw. „Dniu Otwartym Szkoły” lub na zebraniach z rodzicami.
g/Termin „Dnia Otwartego Szkoły „ corocznie ustala Rada Pedagogiczna na pierwszym plenarnym posiedzeniu / w sierpniu/.
h/W klasach organizuje się zebrania informacyjne dla rodziców. Przed klasyfikacją rodzice powiadamiani są o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz o ocenach przewidywanych w wyniku klasyfikacji w formie i terminie zgodnym z wewnątrzszkolnym regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów.
k/Corocznie na wrześniowym zebraniu informacyjnym nauczyciele informują rodziców(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przypominają też zasady klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów.
l/Wychowawca klasy w czasie kiedy przebywa na terenie szkoły poza obowiązkowymi zajęciami zobowiązany jest udzielić pełnej i wyczerpującej informacji o uczniu, udzielić porady w sprawie wychowania, postępów w nauce, przyczyn i trudności wychowawczych i dydaktycznych zainteresowanemu rodzicowi.
m/Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
n/Rodzice mają prawo do:
• Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w danej klasie i w szkole.
• Znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów dojrzałości.
• Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
• Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

IV. Organizacja szkoły.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego(zgodnie z rozporządzeniem MEN).
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania programem wybranym z szkolnego zestawu programów nauczania dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
a/Liczba uczniów w oddziale w zasadzie wynosi od 25-35 uczniów.
b/Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy , jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
c/W klasach I-III uczniowie realizują 2 wybrane przedmioty wiodące.
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
a/Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
b/Poza systemem klasowo- lekcyjnym prowadzi się kółka zainteresowań i zespoły artystyczne w miarę możliwości finansowych szkoły.
c/Na kołach zainteresowań i zespołach artystycznych zajęcia trwają 60 minut,
d/Corocznie dokonuje się podziału uczniów danego rocznika, oddziału klasowego na grupy na lekcje kultury fizycznej, informatyki oraz języków obcych.
e/Na zajęciach obowiązkowych z kultury fizycznej grupy tworzy się wg płci(dziewczynki, chłopcy) a ponadto jeżeli liczba uczniów z jednego oddziału, jednej płci jest mniejsza niż 12 tworzy się grupę uczniów z równoległego oddziału lub młodszego o 1 rok.
f/Na zajęcia obowiązkowe z języków obcych, a z innych przedmiotów w miarę możliwości finansowych szkoły dokonuje się podziału zespołu klasowego, rocznika na grupy koedukacyjne i liczące nie mniej niż 12 uczniów.
g/Podział uczniów na grupy corocznie określa arkusz organizacyjny szkoły,
h/Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
i/Wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły muszą być odnotowane w tygodniowym rozkładzie zajęć, a zajęcia odbywające się sporadycznie zgłoszone Dyrektorowi Szkoły w przeddzień.
7. Uczniowie Liceum mogą korzystać z posiłków wydawanych przez świetlicę przy ZSP w Muszynie.
8. a/Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
b/Ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów,
c/Miejscem doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej.
d/Biblioteka służy realizacji programu nauczania i wychowania, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły.
e/Zbiory biblioteki szkolnej obejmują:
1./Dokumenty piśmiennicze:
• Wydawnictwa informacyjne /słowniki, atlasy, roczniki, encyklopedie, klucze , tablice, różne teksty źródłowe/ w ilości wystarczającej na wyposażenie księgozbioru podręcznego w czytelni i pracowniach przedmiotowych,
• Podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
• Podręczniki szkolne po 1 egz. do księgozbioru podręcznego,
• Lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania / po 1 egz. na 2-3 uczniów/,
• Lektury uzupełniające do języka polskiego / 1 egz. na 5-10 uczniów w zależności od liczby oddziałów w danym ciągu klas/.
• Literaturę popularno-naukową i naukową w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli,
• Wybrane pozycje z literatury pięknej / po 1-5 egz. w odpowiednich propozycjach wg grup wiekowych uczniów /,
• Wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru podręcznego i ewentualnie do pracowni,
• Czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólnopedagogiczne, w tym przedmiotowo-metodyczne,
• Wybrane czasopisma naukowe, popularno-naukowe, społeczno-kulturalne i gazety /po 1 egz./,
• Inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania: normy, opisy patentowe, literatura firmowa, itp.
• Podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców.
2./Dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne gromadzi się w zasadzie dla potrzeb dydaktyki szkolnej z zakresu wszystkich przedmiotów nauczania w ilości stosownej dla potrzeb):
• Płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, nagrania magnetofonowe,
• Przeźrocza, materiały ikonograficzne, powiększenia fotograficzne,
• Nagrania magnetowidowe, filmy dydaktyczne, popularno-naukowe, instruktażowe.
3./Sprzęt audiowizualny :
• Radia, telewizory, wideoprojektory,gramofony,magnetofony,rzutniki, przeglądarki do slajdów.
f/Biblioteka szkolna rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami ucznia.
g/Przysposabia ucznia do samokształcenia.
h/Przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej i organizacyjnej.
i/Kształtuje kulturę czytelniczą i humanistyczną uczniów.
j/Kształtuje postawę moralną uczniów zgodną z etyką chrześcijańską przy pełnym poszanowaniu godności i suwerenności jednostki
k/Udziela pomocy w przygotowaniu się do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
l/Udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
m/Współdziała z nauczycielami w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy i samokształcenia.
n/Pomaga nauczycielom w doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu się.
o/Rozwija kulturę pedagogiczną środowiska przez gromadzenie, eksponowanie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z zakresu wychowania.
p/Nauczyciel-bibliotekarz realizuje zadania:
• Współdziała z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów jak również opóźnień i trudności, oraz niepowodzeń szkolnych.
• Wspiera działalność nauczycieli i wychowawców w działaniach mających na celu wyrównanie istotnych różnic w intelektualnym rozwoju dzieci i młodzieży.
• Rozpoznaje aktywność czytelniczą uczniów.
• Otacza szczególną opieką uczniów zdolnych i pomaga im w poszukiwaniach czytelniczych.
• Okazuje i organizuje pomoc wszystkim uczniom.
• Prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
• Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa(konkursy; wystawy)
• Informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa w klasach,
• Gromadzi zbiory i dokonuje ich klasyfikowania, katalogowania i opracowania technicznego,
• Opiekuje się zespołem uczniów-aktywem czytelniczym, który współpracuje z biblioteką i pomaga bibliotekarzowi w pracy,
• Prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków.

r/Lokal biblioteki
• Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego.
• W skład zespołu bibliotecznego wchodzą pomieszczenia: wypożyczalnia, czytelnia i pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi (centrum medialne).Lokal jest wspólny dla ZSP i LO.
• Wyposażenie lokalu bibliotecznego zawarte jest w książce inwentarzowej biblioteki.
• Szczegółowe zasady pracy biblioteki oraz godziny udostępnienia zbiorów określa jej regulamin
9. Pedagog szkolny.
a/Szkoła organizuje i udziela uczniom ich rodzicom(prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej.
b/Pomocy o której mowa a pkt.1 udziela pedagog szkolny.
c/Zadania pedagoga szkolnego:
• Rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska ucznia.
• Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania.
• Rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia.
• Wspieranie ucznia z wybitnymi zdolnościami.
• Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej.
• Współpraca z PPP i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodziny.
• Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
• Wspieranie działań nauczycieli i rodziców mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia.
• Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom.
• Wspieranie nauczycieli i rodziców(opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
d/Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:
• Zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów.
• Porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów.
• Porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
10. Dzień 21 marca każdego roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to dzień, w którym wychowawcy organizują jedynie zajęcia wychowawcze..
11. W pierwszym tygodniu czerwca corocznie odbywa się w szkole Dzień Sportu Szkolnego. Program rozgrywek sportowych ustalają nauczyciele kultury fizycznej, a po konsultacji z koordynatorem imprez sportowych przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.
12. Do realizacji zadań statutowych szkoły posiada odpowiednie pomieszczenia a ponadto korzysta z:
a/gabinetu pielęgniarki,
b/biblioteki,
c/sal gimnastycznych, siłowni i boiska szkolnego,
d/sklepiku szkolnego,
e/zespołu żywienia,
f/pomieszczeń administracyjnych,
g/składnica akt,
h/szatni uczniowskich

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.
a/Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy,
b/Zadania i zakres czynności pracowników administracyjnych znajdują się w ich aktach osobowych.
2. Głównym obowiązkiem nauczyciela jest prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przydziałem czynności opracowanych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Jest on też odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
a/Nauczyciel rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami i wymogami współczesnej dydaktyki.
b/Nauczyciel określa zakres wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobu prowadzenia zeszytów, rodzaje i sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, przedstawia PSO.
c/Nauczyciel ma obowiązek w ramach ustalenia wymagań programowych określić uczniom zakres wiadomości i umiejętności do sprawdzianów pisemnych i kartkówek zgodnie ze statutem szkoły,
d/Nauczyciele prowadzą lekcje w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach zwanych klasami, pracowniami i klasopracowniami przedmiotowymi, w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym , a poza obiektem szkolnym za zgodą dyrektora.
e/Nauczyciele za szczególne osiągnięcia w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia. Tryb przyznawania nagród przez Dyrektora Szkoły określa regulamin.
f/Nauczyciel odpowiada moralnie i przed obowiązującym prawem za zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,
g/Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
h/Dba o powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Utrzymuje go w stałej gotowości do użycia,
i/Korzysta z dostępnych środków audiowizualnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym i innych pomocy naukowych,
j/Konserwuje oraz wykonuje wg własnych pomysłów pomoce naukowe z powierzonych środków,
k/Przygotowuje do pracy dydaktycznej niezbędne pomoce zgłaszając się do pracy nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i na 1 dzień przed rozpoczęciem II okresu.
l/Oceniając wiadomości i umiejętności uczniów z nauczanego przez siebie przedmiotu kieruje się obiektywizmem oraz bezstronnością,
m/Nauczyciel ma obowiązek respektowania ocen wystawionych uczniom przez innych nauczycieli zastępujących go w czasie nieobecności.
n/Udziela wszelkiej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane przez siebie potrzeby w zakresie posiadanych możliwości.
o/Doskonali umiejętności metodyczne i podnosi wiedzę merytoryczną przez udział w pracach zespołów międzyprzedmiotowych, konferencjach dydaktyczno-metodycznych, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
p/Przestrzega ustaleń zawartych w WSO.
r/Stosuje się do zaleceń PPP dotyczących obniżenia wymagań z przedmiotów edukacyjnych.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły międzyprzedmiotowe.
a/W szkole działają zespoły międzyprzedmiotowe:
• Humanistyczny;
• W skład którego wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biblioteki, wiedzy o kulturze,
• Języków obcych:
• W skład którego wchodzą nauczyciele j.angielskiego, j.niemieckiego, j.rosyjskiego,j.francuskiego
• Matematyczno-fizyczno-informatyczny
• W skład którego wchodzą nauczyciele matematyki, fizyki i informatyki,
• Przyrodniczy;
• W skład którego wchodzą nauczyciele biologii, geografii, wdż i chemii
• Sportowy;
• W skład którego wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego i po

b/Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
c/Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
• Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzasadnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
• Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
• Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
• Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
• Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
d/Plany pracy zespołów opracowują i przedstawiają Radzie Pedagogicznej przewodniczący zespołów do końca pierwszego tygodnia nauki..
e/Na podsumowującej Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego przewodniczący zespołów międzyprzedmiotowych składają sprawozdanie ze swej rocznej działalności.
5. Nauczycielowi stażyście i kontraktowemu dyrektor przydziela opiekuna stażu, który realizuje swoje zadania zgodnie z zapisami ustawowymi ( Karta Nauczyciela).
a/Nauczyciel - opiekun powinien podzielić się swym doświadczeniem, znajomością uczniów i zwyczajami panującymi w szkole z nauczycielem powierzonym jego opiece.
b/Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół wyższych, szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą,
c/Obowiązki nauczyciela- praktykanta określa karta praktyki pedagogicznej.
d/Ponadto o ile zajdą szczególne okoliczności nauczyciel - praktykant powinien wykonywać zarządzenia Dyrektora Szkoły lub ustalenia Rady Pedagogicznej.
6. Dla wykonywania prac administracyjnych i budżetowo - finansowych zatrudnieni są pracownicy administracyjni.
a/Zakres obowiązków wyżej wymienionych pracowników określa Dyrektor Szkoły i zapoznaje przez wręczenie karty pracownika.
b/Zasady zatrudnienia w szkole pracowników służby zdrowia regulują przepisy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Na terenie szkoły każdy nauczyciel zobowiązany jest nosić identyfikator, który zawiera nazwę szkoły oraz imię nazwisko nauczyciela.
8. W trakcie trwania zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, oficjalnych spotkań, akademii oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej nauczyciele nie korzystają z telefonów komórkowych.
9. Dopuszcza się użycie telefonu w trakcie zajęć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

VI. Uczniowie szkoły


1. Nabór uczniów do Liceum Ogólnokształcącego prowadzi się corocznie wg zasad określonych w szkolnym regulaminie rekrutacji.
2. Przyjęcia do klasy pierwszej następują na podstawie ilości punktów uzyskanych w teście gimnazjalnym oraz za świadectwo kl. III gimnazjum oraz punktów dodatkowych przewidzianych w regulaminie.
3. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zgodnie z regulaminem.
4. Regulamin rekrutacji opracowany jest na podstawie wytycznych zawartych w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.
5. Ustala się dodatkowe zasady decydujące o przyjęciu do klasy pierwszej-minimalna liczba punktów, którą musi osiągnąć uczeń podczas rekrutacji.
6. Z procedury egzaminacyjnej zwolnieni są uczniowie, którzy spełniają kryteria i wymagania określone przepisami prawa oświatowego.
7. Poza procedurą egzaminacyjną przyjmowani są do szkoły uczniowie niepełnosprawni.
8. Prawa ucznia:
a/Podstawowym prawem ucznia jest jego udział w zorganizowanym procesie dydaktyczno - wychowawczym w szkole.
• Proces kształcenia jest zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej co znajduje odzwierciedlenie w planie zajęć.
• Warunki pobytu w szkole muszą zapewnić każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
b/Każdy uczeń ma prawo do opieki wychowawczej wychowawcy prowadzącego klasę w cyklu nauczania, a ponadto opieki wychowawczej wszystkich uczących w szkole.
c/Uczeń ma prawo:
• Do poszanowania godności osobistej i jednolitego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym niezależnie od przekonań religijnych, statusu społecznego i sytuacji majątkowych rodziców.
• Do swobody wyrażania swych myśli w mowie i piśmie dotyczących pracy szkoły, życia szkoły, działalności organizacji szkolnych w taki sposób, aby nie naruszyć godności innych osób oraz aby nie wywierać presji psychicznej i moralnej na drugich osobach.
• Do pełnej swobody wyrażania przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
• Do korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w miarę możliwości finansowych szkoły.
• Do poszanowania tajemnicy spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, z którymi zwróci się do nauczyciela bądź wychowawcy.
• Do rozwijania swych uzdolnień i talentów wybierając nieskrępowanie kółko zainteresowań, rodzaj zajęć fakultatywnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę.
• Do sprawiedliwej i jawnej oceny z zachowania, której sposób wystawienia określa regulamin oceny z zachowania.
• Do wglądu do dziennika tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.
• Znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin prac klasowych oraz sprawdzianów pisemnych, które powinny być poprawione w ciągu 2 tygodni a oceny wpisane do dziennika. W ciągu dnia może odbyć się tylko 1 sprawdzian, a w ciągu tygodnia 3.
• Wiedzieć gdzie i jakie popełnił błędy w sprawdzianie pisemnym i kartkówce i jaki wpływ miały błędy na ocenę. Przez kartkówkę rozumie się sprawdzenie bieżących wiadomości ucznia w formie krótkich pytań, pojedynczych przykładów i zadań z ostatnich 1-3 jednostek lekcyjnych, a w przypadku przedmiotów, z których liczba godzin tygodniowo jest większa jak 3 z ostatnich 4 kolejnych jednostek lekcyjnych.
• Po wezwaniu przez nauczyciela uczeń może jeden raz w okresie, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, po zapoznaniu się z treścią pierwszego pytania odmówić odpowiedzi bez konsekwencji. Z prawa tego uczeń może korzystać do trzech tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
• Do własnej interpretacji tematu wypracowania pisemnego, która nie może wpłynąć na ocenę. Jeżeli temat zawiera szczegółową i jednoznacznie określoną formę wypowiedzi ocenie podlega właściwe ustosunkowanie się i wyczerpanie tematu.
• Znać zakres materiału programowego, z którego nauczyciel zapowiedział sprawdzian lub pracę klasową czy badanie wyników nauczania.
• Odwołać się od oceny ze sprawdzianu pisemnego przeprowadzonego niezgodnie z przyjętymi w szkole zasadami do Dyrektora Szkoły.
• Odwołać się zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem klasyfikowania i oceniania od oceny śródrocznej i końcoworocznej.
• Do pomocy ze strony nauczycieli w przypadku napotkania trudności w nauce.
• Do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru itp. podczas zajęć pozalekcyjnych.
• Do zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych działających w szkole.
• Przez swych przedstawicieli wpłynąć na życie szkoły, korygować plany pracy, uaktualniać regulaminy i wnosić istotne zmiany w działalność szkoły.
• Być wybranym do Samorządu Uczniowskiego.
• Nieskrępowanego reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, rozgrywkach sportowych i zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami, możliwościami i zainteresowaniami.
• Do odpoczynku w przerwach między lekcjami, nie zadaje się na okres soboty i niedzieli, przerw świątecznych pisemnych prac domowych, a na okres ferii prac domowych.
• Znać wymagania edukacyjne z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz wymagania uczących odnośnie prowadzenia zeszytów, harmonogramu sprawdzianów, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i badań wyników nauczania.
• Brać udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie szkoły przez Samorząd Uczniowski, Radę rodziców, wychowawców i nauczycieli.
• Do zorganizowanej przez szkołę pomocy w nadrabianiu braków i uzupełnienia luk
• W wiadomościach przez udział w zajęciach wyrównawczych.
• Do uzyskania oceny z odpowiedzi wyłącznie za jego zgodą w przypadku odbywania się zajęć niezgodnie z dziennym rozkładem lekcji.
• W uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny swych wiadomości i umiejętności w przypadku gdy nie radzi sobie w terminie z opanowaniem materiału programowego, lub gdy jego nieobecność w szkole spowodowała braki i luki ,które wymagają uzupełnień.
• Dzień 13 każdego miesiąca jest dniem bez punktacji negatywnej tj. 0-3 pkt.
9. Obowiązki ucznia.
a/Głównym i podstawowym obowiązkiem ucznia jest rzetelna i systematyczna nauka, tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i okazywanie szacunku wszystkim osobom pracującym w niej.
b/Uczeń zobowiązany jest:
• Do pełnej znajomości i przestrzegania obowiązującego statutu szkoły.
• Do uczęszczania do szkoły w czystym i schludnym stroju uczniowskim nie uwłaczającym godności osobistej, który składa się z (w dowolnym zestawieniu):spodni ,spódnicy , bluzki , T-shertu, bluzki polo, swetra, koszuli, kamizelki, marynarki.
a/strój powinien być wygodny, niewyzywający /zakrywać bieliznę a także brzuch i plecy/ wykonany z nieprześwitującej tkaniny,
b/kolorystyka stroju powinna być stonowana,
c/poszczególne klasy mogą przyjąć jednolitą kolorystykę lub ustalić stale obowiązujące części stroju.
d/zabrania się noszenia krótkich spodenek, wystającej biżuterii, wyzywającego makijażu
e/powyższe ustalenia nie obowiązują m. in. podczas wycieczek, rajdów, dyskotek, oraz okoliczności narzucających strój galowy
f/Każdy uczeń na terenie szkoły jest zobowiązany do noszenia identyfikatora z aktualnym zdjęciem
• Podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii, uczniów obowiązuje strój galowy, który stanowi dla chłopców: jasna koszula, ciemne spodnie, marynarka; dla dziewcząt: jasna bluzka, ciemna spódnica lub spodnie.
• Uroczystości z obowiązującym strojem galowym to: rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, egzamin maturalny, zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, Święto Szkoły.
• Szkoła może przyjąć, iż w określone dni niezwiązane z uroczystościami szkolnymi obowiązuje strój galowy
• Do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, do którego zgłosił swój akces. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest zwolnienie lekarskie. Dopuszcza się pisemne lub ustne zgłoszenie Rodziców, nie później jednak niż do najbliższej lekcji wychowawczej.
• Do uzupełnienia braków wynikających z absencji.
• Do godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą.
• Do przestrzegania zasad współżycia w zespole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
• Do przyjścia do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji, a dzwonek szkolny sygnalizuje gotowość ucznia do zajęć.
• Każdy uczeń bezwzględnie przestrzega bezpieczeństwa własnego i wszystkich przebywających w szkole, jest odpowiedzialny za życie i zdrowie własne i innych osób, z którymi spotyka się w szkole.
• Przeciwstawia się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej.
• Szanuje poglądy i przekonania innych uczniów i osób, z którymi się spotyka w szkole i poza szkołą, jest tolerancyjny i wyrozumiały, zachowuje swoje zdanie i opinie.
• Bezwzględnie dba o kulturę języka.
• Dba o ład i porządek w szkole i jej otoczeniu. Nie śmieci, nie niszczy sprzętu szkolnego, którego używa, szanuje rzeczy swoje i kolegów.
• Jest odpowiedzialny za higienę i zdrowie swoje i kolegów, w ubikacjach, szatniach i natryskach zostawia zawsze porządek i czystość.
• Za zniszczenie pomocy naukowej, sprzętu szkolnego lub innego mienia stanowiącego własność szkoły, uczeń lub jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do uiszczenia aktualnej wartości zniszczonego mienia, wraz z kosztami zaopatrzenia i zainstalowania.
• Należność finansową w wysokości aktualnej wartości opakowania proszku do prania i pasty do podłogi, uiszcza również ten uczeń, który nie przestrzega pkt. 28
• Nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa żadnych narkotyków ani środków odurzających.
• Nie używa w czasie zajęć lekcyjnych prywatnych urządzeń elektronicznych(np. telefony komórkowe, walkmany, odtwarzacze, dyktafony itp.) W przypadku naruszenia tej zasady nauczyciel ma prawo odebrania używanych urządzeń. Po ich wyłączeniu w obecności ucznia, zakleja je w podpisanej kopercie i przekazuje wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, który powiadamia rodziców o konieczności odebrania własności dziecka.
• W stosunku do nauczycieli i osób dorosłych pracowników szkoły jest taktowny i kulturalny
• Nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego.
• W stosunku do młodszych, słabszych lub krzywdzonych przyjmuje zawsze postawę gotowości niesienia pomocy i służenia swymi wiadomościami i umiejętnościami.
• Uczeń nie fotografuje i nie nagrywa innych osób bez ich zgody.
• Zachowanie ucznia w miejscach publicznych powinno cechować dobre wychowanie i poszanowanie godności własnej i innych osób.
• Uczeń przejawia troskę o wytwory ludzkiej pracy, oraz przestrzega wszelkich norm etycznych w stosunku do ludzi i przyrody, która go otacza.
• Każdy uczeń reaguje na wszelkie przejawy zła, zaniedbania i niesprawiedliwości, jakie dostrzega wokół siebie.
• Podczas przerw uczeń przebywa w pobliżu swojej sali lekcyjnej, bez ważnych powodów nie przechodzi do sąsiednich pawilonów, ani do holu głównego.
• Wychodzenie poza budynek szkoły w czasie przerw jest zabronione z wyjątkiem terenów do tego przeznaczonych decyzją dyrektora szkoły.
• Po zakończonych zajęciach uczniowie pozostają w szkole jedynie pod opieką nauczyciela lub instruktora.
• Uczeń obowiązany jest do noszenia na terenie szkoły obuwia zamiennego na miękkiej, jasnej podeszwie i obuwia sportowego białej podeszwie w trakcie zajęć z wychowania fizycznego i pozostawienia w szatni wierzchniego ubrania.
• Na lekcje wychowania fizycznego uczeń przynosi: buty typu tenisówki z jasną podeszwą, białą sportową koszulę oraz krótkie spodenki gimnastyczne /dopuszcza się noszenie dresów sportowych/
• Uczniowie, którzy korzystają z posiłku w stołówce szkolnej spożywają go w ustalonym porządku i kolejności.
• Obowiązkiem ucznia jest stosować się do wszystkich zarządzeń dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli zgodnych z regulaminem.
• Mimo osiągnięcia pełnoletniości, ucznia obowiązują wszystkie postanowienia regulaminu.
10. Nagrody i kary.
a/Uczeń szkoły może otrzymać nagrody za:
• Rzetelną naukę i aktywność społeczną,
• Dzielność i odwagę w sytuacjach ekstremalnych,
• Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach oraz rozgrywkach sportowych.
b/Formy wyróżnień i nagród:
• Pochwała wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego,
• Wyróżnienie ucznia w formie słownej na forum szkoły,
• Nagroda w formie rzeczowej lub finansowej.
c/Nagradzanie ucznia
• Wysokość nagród i ich rodzaj ustala Rada Pedagogiczna.
• Nagrodę lub wyróżnienie na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej przyznaje Dyrektor Szkoły.
• Przyznanie wyróżnienia lub nagrody opiniuje Rada Pedagogiczna przy udziale przedstawicieli młodzieży.
• Fakt przyznania uczniowi nagrody lub wyróżnienia odnotowany jest w księdze protokołów Rady Pedagogicznej.
d/System kar
Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, rażące łamanie norm współżycia w zespole, lekceważenie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia w szkole, na wycieczkach, szkolnych, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych uczeń może być ukarany:
• Upomnieniem wychowawcy klasowego wobec zespołu klasowego,
• Naganą wychowawcy klasy
• Upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec wychowawcy
• Naganą dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów,
• Zawieszeniem prawa do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz,
• Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych w szkole,
• Skreśleniem z listy uczniów:
e/Kara wymieniona w punkcie d może być zastosowana jeśli uczeń naruszył w sposób ostentacyjny i bezprecedensowy moralne normy postępowania, a to:
• spożywał alkohol lub przebywał w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły
• uporczywe narusza zakaz palenia tytoniu / 3 krotny wpis do dziennika/
• posiada, rozprowadza lub używa środki odurzające
• uwłacza godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów
• psychicznie lub fizycznie znęca się nad innymi
• dopuścił się kradzieży mienia szkoły lub mienia osób przebywających w niej
• celowo dewastuje mienie szkoły
• został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie prawa
• jeżeli jego ciągła lub sporadyczna nieobecność w szkole bez usprawiedliwienia przekroczyła 60 godzin oraz działania wychowawcze i inne kary regulaminowe nie odniosły pozytywnych skutków.
f/O każdej nagrodzie, wyróżnieniu lub karze przyznanej lub wymierzonej uczniowi wychowawca klasy powiadamia ucznia oraz jego rodziców.
g/Dyrektor wymierza karę przewidzianą w punkcie d, po zapoznaniu się z opinią wychowawcy i przedstawicieli uczniowskich.
11. Wykonanie kary Dyrektor Szkoły może zawiesić na okres do 2 miesięcy za poręczeniem wychowawcy klasy i Samorządu Uczniowskiego i po podpisaniu przez ucznia oświadczenia że naruszenie któregokolwiek punktu statutu oznacza skreślenie z listy uczniów.
12. Dyrektor dokonuje skreślenia z listy uczniów po uzyskaniu uchwały Rady Pedagogicznej.
13. Dyrektor ma prawo zawiesić wykonanie kary z artykułu 4 punkt g, za poręczeniem ¾ liczby członków Rady Szkoły na okres do pół roku niezwłocznie informując o tym Radę Pedagogiczną.

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich , regulaminu szkolnego, statutu szkolnego przez swoich przedstawicieli nie mogą być z tego powodu szykanowani ani oceniani negatywnie poprzez wychowawcę klasy lub uczących.

2. We wszystkich sprawach uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli.
3. W sprawach dotyczących życia szkoły uczeń może składać propozycje i wnioski, oraz ma prawo do odwołania się poprzez przedstawicieli młodzieżowych lub wychowawcę klasy.
4. Miejscem dla wyrażania opinii Samorządu Uczniowskiego i organizacji szkolnych są ich informatory / gazetki ścienne, gabloty itp./
5. Uczeń skreślony z listy uczniów zwraca niezwłocznie legitymację szkolną wychowawcy klasy.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę „Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie’’.
3. Stempel szkoły ma nazwę „Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
4. Tablica szkoły ma nazwę „Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
5. Szkoła posiada własny ceremoniał, hymn i sztandar.
6. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisani.
7. Prowadzona przez szkołę gospodarka finansowa i materiałowa jest w oparciu o odrębne przepisy.
8. Wzór legitymacji szkolnych i tryb wydawania regulują odrębne przepisy.
9. Zmian w Statucie Szkoły dokonuje się w drodze uchwały na pisemny wniosek jednego z organów szkoły po uzyskaniu opinii pozostałych
10. Każdorazowa zmiana w Statucie Szkoły musi być odnotowana w książce protokołów.
11. Zmiany w Statucie Szkoły wchodzą w życie z dniem ustalonym przez Radę Rodziców
12. Integralną częścią Statutu są:
• załącznik nr 1 – Regulamin wyboru członków Rady Rodziców
• załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki i sposób oceniania szkolnego
• załącznik nr 3 - Program wychowawczy szkoły.
• załącznik nr 4 - Program profilaktyki.
• załącznik nr 5 - Regulamin dyżurów nauczycielskich
• załącznik nr 6 – Szkolny regulamin rekrutacji uczniów
• załącznik nr 7 – Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
• -załącznik nr 8 – Regulamin studniówki

Załącznik Nr 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

§ 1

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
3) prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
4) komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie.

§ 3

Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie określa:
1) cele i zadania rady rodziców,
2) organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
3) tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
4) zasady wyborów do organów rady rodziców,
5) ramowy plan pracy rady i jej organów,
6) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady
7) ramowy preliminarz wydatków rady,
8) obowiązki skarbnika rady rodziców
9) postanowienia końcowe

Rozdział II

Cele i zadania rady rodziców

§ 4

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do
organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz radą pedagogiczną
w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i
profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla
szkoły i rodziców.
3. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 5

Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
4) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III

Organizacja ogółu rodziców i rady rodziców

§ 6

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców
klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie oddziałową (klasową) radę rodziców składającą się z 3-5 osób.
3. Klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4. Przewodniczący oddziałowych (klasowych) rad rodziców tworzą szkolną radę rodziców.
5. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:
1) 4-6 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami
rady,
2) 3 osobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.
6. Plenarne zebranie rady rodziców może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów
do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.
7. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo –
wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
8. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo –
wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 7

Zadaniem prezydium rady rodziców jest:
1. realizowanie celów i zadań rady rodziców,
2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
3. koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
4. zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,
5. decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
6. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły,

§ 8

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
1. kierowanie pracami prezydium,
2. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
3. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,
4. bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,
5. opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,
6. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.
7. w razie usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego rady jego zadania przejmuje wiceprzewodniczący.

§ 9

Zadaniem sekretarza rady rodziców jest:
1. organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,
2. protokołowanie obrad rady i prezydium,
3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

§ 10

Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:
1. raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu
i uchwałami rady rodziców,
2. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
4. kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.


§ 11

Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.


Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy
wewnętrzne.

§ 12

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4
regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców
decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.


Rozdział V

Wybory do organów rady rodziców

§ 13

1. Wybory do rady rodziców ( klasowych rad rodziców), prezydium i do komisji rewizyjnej
odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych
dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie ( jeśli nie
mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców:
1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
2) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
3) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
5) dyskusja,
6) uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
7) podjęcie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne
czy uzupełniające).
8) wybory nowych organów rady rodziców
6. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady odbywa się pierwsze
zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady.


Rozdział VI

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

§ 14

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż
raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły.
2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na
wniosek klasowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora – złożony do
prezydium.
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku
pomiędzy pierwszym i piętnastym września.

§ 15

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia
prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.
2. Posiedzenia prezydium są protokołowane

§ 16

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, klasowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców

§ 17

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z
następujących źródeł:
1) ze składek rodziców,
2) z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
3) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkoły.
2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego prezydium rady.

§ 18

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego przez prezydium rady rodziców. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym poniżej ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:
1) 10% środków zebranych z danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców.
Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje klasowa rada rodziców w
porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te
środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie izby
klasowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów klasy oraz inne wydatki na rzecz
klasy. Jeżeli klasowa rada rodziców zbierze ponad 90% możliwych wpłat, do jej dyspozycji pozostaje 20% środków.
2) Pozostała część środków ze składek rodziców jest przekazywana do dyspozycji
prezydium rady.
3) Prezydium rady może wydatkować środki pochodzące ze składki
rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
dożywiania, odzieży, podręczników,
- dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
- finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
- finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje
sportowe),
- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec szkoły,

2. Środki rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być
wydatkowane na:
- finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub
gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację
urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
- finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla
właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.
3. Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim
przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.


Rozdział VIII

Obowiązki skarbnika rady szkoły


§ 19

1. Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców, prowadzi skarbnik rady
2. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika
pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem
merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.
3. Środki finansowe rady rodziców są gromadzone na koncie bankowym lub w księgowości szkoły.


Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 20

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rodz. IV tego regulaminu.


§ 21

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści : „Rada Rodziców Liceum
Ogólnokształcącego w Muszynie”.
2. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie
może zostać zmieniony.
3 . Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.


Regulamin uchwalono na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana

Kochanowskiego w Muszynie w dniu....................................
/pieczęć/

Przewodniczący Rady Rodziców

RADA RODZICÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
rok szkolny 2011/2012


Przewodniczący: - Hadała Agata 668337369

Zastępca - Kapłon Zdzisław 664469054

Skarbnik - Maślanka Dorota 519171835

Członek - Magdalena Kubisz 668711437


RADA RODZICÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

KONTO - 40 8809 0005 2001 0000 0358 0001


Muszyna, dnia 15.11.2011r.


Bank Spółdzielczy
w Muszynie

Informuję, że w dniu 14 września 2011r. na zebraniu ogólnym rodziców ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Kochanowskiego w Muszynie.
W skład nowej Rady weszły następujące osoby:

1. Pani Agata Hadała - przewodnicząca Rady Rodziców


2. Pan Zdzisław Kapłon – z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Osoby te będą upoważnione do dysponowania kontem Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im.Jana Kochanowskiego w Muszynie ul. Rynek 13. Nr konta – 40 8809 0005 2001 0000 0358 0001. W każdym przypadku wypłaty środków będą obowiązywały podpisy dwóch osób z powyżej wymienionych.

KOMITET RODZICIELSKI
rok szkolny 2010/2011

Lp. Klasa
Kwota
1. IA
2. IB
3. IC
4. IIA
5. IIB
6. IIC
7. IIIA
8. IIIB
9. IIIC
10. IIID

Załącznik nr.2
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

I. Zasady ogólne.
§ 1.1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
1.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
1.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
1.4. Ocenianie wewnątrzszkolne wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,
c) motywowanie ucznia do poprawy zachowania,
d) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
e) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia i pomoc w planowaniu swojego rozwoju,
f) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
g) korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela,
h) śródroczne (okresowe) i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres lub rok szkolny,
1.5. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych(okresowych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych odbywa się w oparciu o stosowany w danym przedmiocie Przedmiotowy System Oceniania(PSO).
1.6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia, na początku każdego roku szkolnego na pierwszych zajęciach edukacyjnych informuje ucznia oraz ich rodziców(prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz określa sposób ich udostępnienia,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (PSO),
c) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1.7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
c) skutkach postawienia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
d) przepisach BHP.
II. Ocenianie.
§ 2. System punktowy, przeliczenia.

2.1. Podstawą określania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia jest system punktowy.
2.2. Za każdą odpowiedź ustną lub pisemną uczeń może uzyskać od 0 do 10 punktów, wg następujących kryteriów:
a) 0pkt.- w przypadku braku odpowiedzi, jej odmowy, nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianych formach kontroli wiadomości i umiejętności, braku terminowej realizacji prac przewidzianych do samodzielnego wykonania,
b) 1pkt.- w przypadku odpowiedzi fragmentarycznych, próbie rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela,
c) 2-3pkt.- w przypadku odpowiedzi na pytania, rozwiązywaniu zadań o elementarnym stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
d) 4-5pkt.- w przypadku odpowiedzi na pytania, w zakresie podstawowym, rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,
e) 6-7pkt.- w przypadku odpowiedzi wskazujących na właściwe rozumienie przedstawionych zagadnień oraz opanowanie i umiejętne posługiwanie się wiadomościami zawartymi w programie nauczania, a odpowiedź ucznia oraz rozwiązywanie problemów odbywa się pod kierunkiem nauczyciela,
f) 8-10pkt.- w przypadku pełnych, wyczerpujących i samodzielnych odpowiedzi, rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach bez udziału nauczyciela lub przy jego kierownictwie.
2.3. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w PSO
2.4. Punktowanie prac pisemnych następuje w systemie liniowym, a uczeń przed rozpoczęciem pracy ma być poinformowany o wartości punktowej poszczególnych elementów pracy.
2.5.Punktacja służąca bieżącej ocenie wiedzy i umiejętności ucznia powinna być ustalana poprzez różne sposoby sprawdzania wiedzy:
a) różnorodne formy odpowiedzi ustnych,
b) krótkie formy wypowiedzi pisemnych (kartkówki),
c) ćwiczenia laboratoryjne, itp.
d) pisemne formy sprawdzania wiadomości obejmujące znaczne partie materiału programowego ( sprawdziany, testy, prace klasowe),
e) pracę samodzielną ucznia ( prace domowe, referaty, projekty, prezentacje itp.).

2.6.Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1.
2.7.1.Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30 % punktów możliwych do uzyskania w roku szkolnym co odpowiada nieopanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
b) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał punkty od 30%(włącznie), do 42%, co odpowiada brakom w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskanych przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązywaniu (wykonywaniu) zadań teoretycznych i praktycznych typowych o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela
c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał punkty od 42%(włącznie), do 58%, opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danym roku (okresie) w stopniu podstawowym, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał punkty od 58%(włącznie) do 74%, opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danym roku (okresie) w stopniu dopełniającym, oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał punkty od 74%(włącznie), do 90 %, co odpowiada opanowaniu w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz sprawnemu posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i rozwiązywaniu (wykonywaniu) samodzielnie problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania, umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań oraz problemów w nowych sytuacjach,
f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: uzyskał od 90%(włącznie) do 100% albo brał udział w olimpiadzie (zakwalifikował się do części ustnej olimpiady okręgowej) lub jest laureatem konkursu przedmiotowego w skali co najmniej powiatu albo w danym przedmiocie samodzielnie i twórczo rozwija swoje zdolności umiejętności wykraczające poza program danego przedmiotu, a jego osiągnięcia są udokumentowane.

2.7.2.W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, a także przyjęcia ucznia z innej szkoły, ustala się następującą skalę przeliczeniową dla ocen cząstkowych:
0-2 pkt. - ocena niedostateczna,
3-4 pkt. - ocena dopuszczająca,
5-6 pkt. - ocena dostateczna,
7-8 pkt. - ocena dobra,
9-10pkt. - ocena bardzo dobra.
2.7.3. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po klasyfikacji, a także przyjęcia ucznia z innej szkoły ustala się procent odpowiadający środkowej granicy dla poszczególnych ocen następujący:
a) celujący- 95%
b) bardzo dobry- 90%
c) dobry- 70%
d) dostateczny- 50%
e) dopuszczający- 30%
f) niedostateczny- 10%

§3.Zasady sprawdzania wiadomości.

3.1.Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w warunkach zapewniających obiektywność ocen.
3.1.1. Uczeń powinien być oceniany co najmniej 2 razy w semestrze przy jednej godzinie lekcyjnej danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, a 4 przy dwóch godzinach.
3.1.2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców(prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.1.3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne dokumenty dotyczące oceniania ucznia w terminie do 2 tygodni efektywnej nauki danego przedmiotu są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom(prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela.
3.2. Uczeń ma prawo poprawienia jednej oceny ze sprawdzianu w każdym okresie, nie później jednak niż na trzy tygodnie przed okresowym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli uczeń nie wykorzysta poprawy w/w terminie, to może w ciągu trzech tygodni do rady, poprawić ocenę z bieżącego sprawdzianu otrzymaną w tym czasie.
3.2.1. Niewykorzystana poprawa z pierwszego okresu nie przechodzi na okres drugi.
3.2.2. Do punktacji ogólnej wlicza się jedynie ocenę bardziej satysfakcjonującą ucznia. Ocenę mniej satysfakcjonującą przekreśla się znakiem „X”.
3.3. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych, zgodnie z regulaminem klasyfikowania i oceniania, formach kontroli pisemnej nauczyciel ma prawo zobowiązać go do odpowiedzi na najbliższych godzinach lekcyjnych bez dodatkowego uprzedzenia lub ustalić tryb przeprowadzenia sprawdzianu. Nieobecność nieusprawiedliwiona lub brak uzupełnienia sprawdzianu w ciągu 14 dni od formy kontroli skutkuje wpisem 0 punktów.
3.4. Niesamodzielność pracy ucznia na sprawdzianie(korzystanie ze ściągi lub innej niedozwolonej pomocy) skutkuje wpisaniem 0 punktów i ocena ta nie podlega poprawie.
3.5.1. Jeden raz w każdym okresie, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, po zapoznaniu się z treścią pierwszego pytania(lub na polecenie zaprezentowania pisemnej pracy domowej) uczeń ma prawo bez konsekwencji odmówić odpowiedzi(prawo nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych).
3.5.2. Potwierdzeniem wykorzystania przez ucznia powyższego prawa jest „kropka”. Termin wykorzystania powyższego prawa upływa na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
3.6. Kartkówki powinny obejmować nie więcej niż 1–3 ostatnio omawianych na lekcjach tematów. Prace kontrolne i prace klasowe („sprawdziany”) mogą obejmować większe partie materiału, ale powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń może pisać nie więcej niż jedną pracę kontrolną dziennie i nie więcej niż 3 w tygodniu
3.7. Dzień 13-go każdego miesiąca jest dniem, w którym uczeń nie może otrzymać z odpowiedzi ocen 0-3pkt. W dniu tym odbywają się zapowiedziane formy kontroli wiedzy i umiejętności.

§ 4. Dostosowanie wymagań i zwolnienia z zajęć.

4.1.1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
4.1.2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym albo nauczaniu indywidualnym należy dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z wskazaniami poradni psychologiczno–pedagogicznej.
4.2.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego-jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi-należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4.2.2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach ucznia na czas określony w tej opinii.
a) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Do opinii załącza się wniosek rodzica(prawnego opiekuna).
b) Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z ćwiczeń wychowania fizycznego na czas jednego okresu lub całego roku zobowiązany jest do przedłożenia go w sekretariacie szkoły w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.
c) Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4.2.3. W przypadku gdy zwolnienie jest krótkotrwałe, uczeń winien go przedłożyć w ciągu jednego tygodnia.
4.2.4. Zwolnienie z ćwiczeń nie zwalnia ucznia z lekcji wychowania fizycznego.
4.2.5. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o przejęciu odpowiedzialności za swoje dziecko pod warunkiem, że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w planie danej klasy.


4.3.1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacji ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
4.3.2.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”, „zwolniona”
4.4..Uczeń może być zwolniony z lekcji (uczeń nie uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych) gdy:
a) bierze udział w konkursie, olimpiadzie lub zawodach sportowych,
b) reprezentuje szkołę na forum lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym,
c) uczestniczy w promocji szkoły.
Opisane powyżej sytuacje zaznaczamy w dzienniku literką Z i nie wliczamy tych godzin do nieobecności.
4.5. W uzasadnionych przypadkach wychowawca(dyrektor, pedagog) może zezwolić uczniowi na wcześniejsze opuszczenie zajęć lekcyjnych. Nieobecność musi być niezwłocznie usprawiedliwiona przez rodziców(prawnych opiekunów) w obowiązującej formie. W przeciwnym razie nieobecność jest nieusprawiedliwiona.
4.6.1. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zezwolić na wcześniejszą klasyfikację ucznia związaną z wyjazdem(nie wcześniej niż na 6 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego).Jest to możliwe gdy:
a) absencja ucznia w roku szkolnym nie przekroczyła 30%,
b) uczeń samodzielnie uzupełni i zaliczy materiał pozostały do realizacji.
4.6.2. Aby uzyskać zezwolenie na wcześniejszą klasyfikację uczeń na 2 miesiące przed wyjazdem zgłasza ten fakt wychowawcy oraz składa pisemną prośbę u dyrektora szkoły. Dyrektor w ciągu tygodnia podejmuje decyzję i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy powiadamia wychowawcę. Po wcześniejszej klasyfikacji i wyjeździe ucznia nie wpisuje się mu nieobecności.

§ 5. Klasyfikacja okresowa (śródroczna) i roczna.

5.1. Klasyfikowanie okresowe (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
a) Klasyfikowanie okresowe(śródroczne) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, do środy w drugim tygodniu pracy szkoły w miesiącu styczniu.
b) Oceny klasyfikacyjne okresowe(śródroczne) określają ogólny poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu.
c) Ocena klasyfikacyjna okresowa(śródroczna) ustalana przez nauczyciela przedmiotu jest stosunkiem punktów zdobytych przez ucznia w trakcie okresu do ilości maksymalnych punktów możliwych do zdobycia wyrażonych w procentach.
5.2.1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
a) Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu nauki szkolnej
b) Oceny klasyfikacyjne roczne określają ogólny poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu.
c) Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych jest stosunkiem punktów zdobytych przez ucznia w całym roku szkolnym do ilości maksymalnej punktów możliwych do zdobycia wyrażonym w procentach. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: zasady przeliczania procentów na stopnie znajdują się w &:punktacja
a) 3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.
5.2.2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli na piśmie), ocenianego ucznia oraz samorządu klasowego.
5.3. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
a) Na trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców(prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wpisują „zagrożenie” w rubryce ocena okresowa lub końcowa
b) Wychowawca sporządza zestawienie uczniów zagrożonych. Odbiór informacji o zagrożeniu uczeń potwierdza podpisem, co zobowiązuje go do przekazania jej rodzicom(prawnym opiekunom). Za brak przekazania informacji szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
c) Wychowawca klasy na dniu otwartym informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych ze wszystkich przedmiotów.
d) Uczeń, który nie został poinformowany o zagrożeniu może mieć wystawioną ocenę niedostateczną śródroczną lub roczną, gdyż oceny bieżące muszą być uwzględnione przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.
e) Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i za jego pośrednictwem rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz ich odnotowania w dzienniku. Za brak dostarczenia informacji (w formie ustnej lub pisemnej) przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
f) Oceny bieżące mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę przewidywaną.
5.4. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania oraz oceny zachowania.
a) Pisemny wniosek o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana uczeń lub jego prawny opiekun składa nauczycielowi danego przedmiotu, bezpośrednio po jej ustaleniu, nie później niż 6 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
b) Zmiana oceny z zajęć edukacyjnych może nastąpić w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności(lub ćwiczeń z informatyki i wychowania fizycznego), przeprowadzonego nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
c) Przewidywana ocena zostaje zmieniona o ile uzyskana ilość punktów podwyższy skalę ocen klasyfikacyjnych. Uzyskaną ze sprawdzianu ocenę wpisuje się do dziennika jako kolejną ocenę bieżącą i wylicza się nową ocenę roczną, zgodnie z ogólnymi zasadami. Oceny nie zmienia się, jeśli miałaby być niższa niż przewidywana
d) Uczniowi, który opuścił ponad 30% obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie przysługuje prawo do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z tychże zajęć.
5.5. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania.
a) Uczeń zgłasza wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania na godz. wychowawczej wobec całej klasy.
b) Wychowawca klasy przedstawia uczniowi wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przyjętymi kryteriami.
c) Uczeń w formie pisemnej przedstawia wychowawcy samoocenę na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
d) Wychowawca klasy po analizie samooceny ucznia wystawia ostateczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
e) Uczniowi, który dostał naganę dyrektora szkoły lub ma powyżej 5 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie przysługuje prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5.6. Informację o uzyskanych przez ucznia ocenach okresowych otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej na spotkaniu wychowawcy z rodzicami, którego termin określa dyrektor szkoły. Informacja zawiera ocenę okresową wyrażoną w procentach, z poszczególnych przedmiotów.
5.7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 6. Ocena zachowania.

6.1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy.
6.2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinię szkoły i rady pedagogicznej o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, stosunku do naturalnego środowiska, w którym żyje.
6.3. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
a) postawę, aktywność ucznia w środowisku szkolnym i lokalnym,
b) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
c) respektowanie i przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
d) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
e) dbałość o honor i tradycje szkoły,
f) dbałość o piękno mowy ojczystej,
g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
h) okazywanie szacunku innym osobom.
6.4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali.
a) wzorowe – wz.
b) bardzo dobre – bdb.
c) dobre – db.
d) poprawne - popr.
e) nieodpowiednie – ndp.
f) naganne- ng.


6.5. Szczegółowe kryteria oceny klasyfikacyjnej zachowania się ucznia:
6.5.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) poszerza wiedzę zdobytą na lekcjach, rozwija swoje zdolności i zainteresowania,
b) swoją postawą i stosunkiem do obowiązków szkolnych daje przykład innym uczniom,
c) spełnia wszystkie warunki ustanowione w statucie szkoły,
d) jest samodzielny w działaniu i myśleniu, posiada umiejętność organizowania pracy, jest kreatywny,
e) angażuje się na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
f) ma osiągnięcia szkolne i pozaszkolne(konkursy, olimpiady, zawody sportowe),
g) cechuje się bardzo wysoką kulturą osobistą i językową,
h) nie posiada negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym,
i) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych(dopuszcza się 2.),
j) nie ma wpisów potwierdzających brak identyfikatora i obuwia zamiennego,
k) nie używa podczas lekcji telefonu komórkowego,
l) w wymaganych sytuacjach nosi strój galowy,
m) odnosi się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
6.5.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) pracuje systematycznie, czynnie uczestniczy w lekcjach(na miarę swoich możliwości i predyspozycji psychicznych),
b) angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły lub środowiska,
c) przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły,
d) cechuje się wysoką kulturą językową i osobistą,
e) nie posiada negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym,
f) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych(dopuszcza się 4),
g) ma co najwyżej pojedynczy wpis potwierdzający brak identyfikatora i obuwia zamiennego,
h) nie używa podczas lekcji telefonu komórkowego,
i) w wymaganych sytuacjach nosi strój galowy,
j) odnosi się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
6.5.3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) Systematycznie uczęszcza do szkoły, nieobecności usprawiedliwia w terminie, pracuje systematycznie, czynnie uczestniczy w lekcjach(na miarę swoich możliwości i predyspozycji psychicznych),
b) Spełnia obowiązki szkolne w stopniu zadawalającym,
c) nie narusza godności innych osób(szczególnie młodszych kolegów),
d) szanuje mienie osobiste i szkoły,
e) nie ulega nałogom,
f) ma co najwyżej 8 godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych,
g) ma co najwyżej pojedyncze wpisy potwierdzające brak identyfikatora i obuwia zamiennego.
6.5.4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie wewnątrzszkolnym, a stosowane przez szkołę działania wychowawcze przynoszą pożądane efekty,
b) systematycznie uczęszcza do szkoły(dopuszcza się do 20 godzin nieusprawiedliwionych w okresie),
c) pracuje w miarę systematycznie,
d) jego postawa moralna względem otoczenia wymaga doraźnych oddziaływań wychowawczych,
e) samowolnie nie oddala się poza teren szkoły,
f) kultura języka i zachowania budzi pewne zastrzeżenia,
g) dba o higienę osobistą, ład i estetykę otoczenia,
h) ubiera się stosownie do okoliczności,
i) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,
j) przejawia bierną postawę względem wszelkich inicjatyw podejmowanych przez klasę.
6.5.5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) uchybia niektórym istotnym wymaganiom regulaminu wewnątrzszkolnego, a zastosowane wobec niego oddziaływania nie przynoszą pożądanych efektów,
b) do szkoły uczęszcza niesystematycznie, z przyczyn nieuzasadnionych spóźnia się na lekcje, a liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w okresie przekracza 20,
c) kłamie i fałszuje podpisy rodziców,
d) wykazuje lekceważący stosunek do nauki, nie odrabia zadań, nie przygotowuje się do lekcji, odrzuca pomoc koleżeńską lub nauczyciela,
e) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły bądź środowiska lokalnego,
f) nie wykazuje dbałości o higienę osobistą, estetykę wyglądu,
g) jest nieaktywny w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
h) nie dba o zdrowie swoje i innych,
i) nie dba o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, przyczynia się do zniszczeń.
6.5.6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) rażąco uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie wewnątrzszkolnym, a stosowane przez szkołę działania wychowawcze nie odnoszą skutku,
b) często wagaruje i z przyczyn nieuzasadnionych spóźnia się na lekcje, całkowicie lekceważy obowiązki szkolne,
c) nie wykazuje chęci poprawy mimo upomnienia,
d) kłamie, fałszuje podpisy rodziców,
e) dezorganizuje pracę lekcyjną, jest wulgarny, agresywny i brutalny wobec koleżanek, kolegów oraz dorosłych,
f) prowokuje, bierze udział w różnego rodzaju aktach przemocy, doprowadza do zatargów z kolegami, dopuszcza się szantażu,
g) nie wykazuje dbałości o ład, czystość i estetykę,
h) kradnie lub niszczy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
i) wszedł w kolizję z prawem(włamania, rozboje, chuligaństwo, wymuszenia),
j) stosuje środki psychoaktywne( alkohol, nikotyna, narkotyki), ulega nałogom,
k) sposobem bycia narusza w istotny sposób godność własną i drugich.
6.6. Każdy nauczyciel jest obowiązany do odnotowania w dzienniku lub zeszycie uwag wszystkich wyróżniających i niewłaściwych zachowań ucznia oraz łamania przez niego regulaminu.
6.7. Podczas wystawiania oceny wychowawca stosuje zasady:
a) uwzględnia opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzające zaburzenia i odchylenia rozwojowe, które mogą mieć wpływ na zachowanie ucznia,
b) uczeń opuszczający samowolnie zajęcia lekcyjne bez otrzymania zgody wychowawcy lub dyrektora nie może mieć tej nieobecności usprawiedliwionej,
c) trzy spóźnienia nieusprawiedliwione pociągają takie same skutki co jedna godzina nieusprawiedliwiona,
d) uczeń, który otrzymał pisemną naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej z zachowania wyższej od poprawnej,
e) uczeń, który palił papierosy, spożywał alkohol lub stosował inne niedozwolone używki na terenie szkoły otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania,
f) nagana dyrektora szkoły jest równoznaczna z otrzymaniem oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania,
g) uczeń, który wszedł w kolizję z prawem lub prowadzone jest przeciw niemu postępowanie karne otrzymuje z zachowania ocenę naganną.
6.8. Ocenę okresową i roczną klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Konsultacje z nauczycielami powinna być przeprowadzona w formie pisemnej.
6.9. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych zachowania każde kryterium musi być brane pod uwagę, o ostatecznej ocenie nie może decydować tylko jedno kryterium.
6.10. W końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania(na koniec edukacji) wychowawca uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego etapu nauczania w szkole.
6.11.Podczas klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej(śródrocznego i rocznego) wychowawca powinien, na wniosek innych nauczycieli lub przedstawicieli samorządu uczniowskiego, uzasadnić ustaloną przez siebie ocenę zachowania ucznia, na wniosek rady pedagogicznej lub przedstawicieli SU wychowawca może zmienić podczas posiedzenia rady klasyfikacyjnej ustaloną ocenę zachowania ucznia(na wyższą lub niższą), jeżeli uzna słuszność przedstawionych argumentów.
6.12. W stosunku do uczniów, którym wychowawca ustala okresową ocenę klasyfikacyjną zachowania wzorową i naganną winien przedstawić na radzie pedagogicznej szczegółową pisemną motywację.
6.13. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6.14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6.15. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 7. Nieklasyfikowanie, egzaminy klasyfikacyjne.

7.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy ”niesklasyfikowany„ albo „niesklasyfikowana”
7.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów
7.3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny , jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany tylko z jednego przedmiotu, a z pozostałych uzyskał oceny pozytywne. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) musi wpłynąć do dyrektora szkoły najpóźniej do chwili rozpoczęcia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
7.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).
7.6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej(z wyłączeniem wychowania fizycznego, informatyki z których egzamin przeprowadzany jest w formie ćwiczeń praktycznych)
7.8 Egzamin przeprowadza egzaminator w obecności nauczyciela konsultanta, egzaminatorem jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia dydaktyczne zaś konsultantem nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.
7.9.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni-w charakterze obserwatorów-rodzice(prawni opiekunowie) ucznia.
7.10.Egzaminator przygotowuje po minimum 3 zestawy pytań do losowania przez ucznia zgodnych z obowiązującym w danym okresie zakresie materiału, tak by czas odpowiedzi pisemnej wynosił maksymalnie 1,5 godz. a czas odpowiedzi ustnej nie przekraczał 20 minut. Przed odpowiedzią ustną uczeń otrzymuje 15 min. na przygotowanie się do odpowiedzi.
7.11. Wynik łączny egzaminu ustala się w formie %(zgodnie ze sposobem ustalania ocen okresowych)
7.12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. W przypadku niezgodności opinii egzaminatora i konsultanta decyduje egzaminator a konsultant odnotowuje swoją opinię w protokole
7.13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna(okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie), nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych nie zgłosili zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
7.14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 8. Egzaminy poprawkowe.

8.1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8.2. Wniosek o wyznaczenie egzaminu poprawkowego składa na piśmie uczeń lub jego rodzice(opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły najpóźniej do chwili rozpoczęcia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
8.3. Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje uczniowi, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8.4. Egzamin poprawkowy zdaje uczeń w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
8.5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
8.5.1. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji.
b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminator.
c) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek komisji.
8.5.2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8.6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
a) Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego egzaminator przygotowuje po minimum 3. zestawy pytań do losowania przez ucznia, obejmujących materiał zawarty w programie nauczania dla danej klasy(z uwzględnieniem standardów wymagań na ocenę dopuszczającą), do losowania przez ucznia zgodnych z obowiązującym w danym roku szkolnym zakresem materiału tak, by czas odpowiedzi pisemnej nie przekraczał 1,5 godziny, a czas odpowiedzi ustnej 20 minut.
b) Przed odpowiedzią ustną uczeń otrzymuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
c) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
d) Wynik łączny egzaminu poprawkowego z oceny niedostatecznej na dopuszczającą ustala się w formie %. Aby zdać egzamin poprawkowy należy uzyskać powyżej 50 %pkt.
e) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie później niż do końca września. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły.
8.7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 8.8.
8.8. Rada pedagogiczna po uwzględnieniu edukacyjnych możliwości ucznia raz w ciągu etapu edukacyjnego promuje ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z planem nauczania są realizowane w klasie programowo wyższej.
8.9. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 3 dni po egzaminie poprawkowym zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że egzamin został przeprowadzony i ocena wystawiona niezgodnie z obowiązującym prawem. Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia rodziców i stwierdza, czy są one uzasadnione. Jeżeli zastrzeżenia rodziców są nieuzasadnione dyrektor oddala zastrzeżenia. Jeżeli zarzuty zostaną potwierdzone dyrektor powołuje komisję i postępuje zgodnie z procedurami odwoławczymi.
§ 9. Zgłaszanie zastrzeżeń przez rodziców.

9.1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
9.1.1. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mają prawo w terminie, nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
9.1.2. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia rodziców i stwierdza czy są one uzasadnione.
Jeżeli zastrzeżenia są nieuzasadnione dyrektor oddala odwołanie
9.1.3. W przypadku stwierdzenia, że roczna(okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną(okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
a) W skład komisji wchodzą:
• Dyrektor jako przewodniczący.
• Nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator.
• Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne jako członkowie.
b) Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, natomiast powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły.
9.1.4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
9.1.5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
c) skład komisji,
d) termin sprawdzianu,
e) zadania (pytania) sprawdzające,
f) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia
9.1.6. Ustalona przez komisje roczna(okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9.1.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9.1.8. Przepisy z pkt.1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9.2. Oceny klasyfikacyjne zachowania.
9.2.1. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
9.2.2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, iż zastrzeżenia rodziców (prawnych opiekunów) są nieuzasadnione dyrektor szkoły na piśmie oddala zastrzeżenia rodziców.
9.2.3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.


a) W skład komisji wchodzą:
• Dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji
• Wychowawca klasy
• Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
• Pedagog szkolny
• Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
• Przedstawiciel rady rodziców
b) Termin posiedzenia komisji ustala dyrektor szkoły. Posiedzenie komisji powinno się odbyć nie później niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia na piśmie przez ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) zastrzeżeń do dyrektora szkoły.
9.2.4. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9.2.5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem,
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 10. Promowanie.

10.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego lub zdał wyznaczony ( wyznaczone) egzamin (egzaminy) poprawkowy (poprawkowe).
10.2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
10.3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał wyższe od oceny niedostatecznej.
10.4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1,2 lub3, nie otrzymuje promocji
(nie kończy szkoły) i powtarza klasę.
10.5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celująca roczną ocenę klasyfikacyjną Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
10.6. Uczeń otrzymuje promocję ( kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej(końcowej) klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało–czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.

Załącznik nr 3

MISJA SZKOŁY

„Dobra Szkoła - to przede wszystkim mądra szkoła.
Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący, jak i poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem -
- Ciepłego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę...”

( Karol Wojtyła – list z 30.09.1979r.)


ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

1. Przez wychowanie rozumiemy proces świadomy i celowy, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad i norm moralnych, którymi ma się ono kierować w swoim życiu i postępowaniu.

2. Przyjmujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej i tolerancji wobec poglądów innych, o ile te nie mają charakteru destrukcyjnego.

3. Za cel ogólny wychowania stawiamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów, a więc rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, moralnym, duchowym, społecznym, zdrowotnym i estetycznym.

4. Stawiamy ucznia w punkcie centralnym pracy edukacyjnej, a więc stawiamy na :
- indywidualne i podmiotowe traktowanie ucznia,
- integralne podejście do wiedzy oraz jej aspekt wychowawczy,
- wysoką jakość pracy wychowawczej,

5. Zakładamy, że podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym i społecznym dziecka jest rodzina. Szkoła w dziedzinie wychowania wspiera rodziców, a w przypadku rodzin patologicznych przejmuje część zadań wychowawczych i opiekuńczych, które w naturalnych warunkach są realizowane w środowisku domowym.

6. Kładziemy nacisk na edukację regionalną i poszanowanie ojczystego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kulturowe Europy i świata.

7. Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych celem wyrównywania szans dzieci wiejskich w zakresie dostępu do dóbr kultury.

8. Uczymy szanować środowisko naturalne.

9. Wdrażamy programy profilaktyczne zapobiegające alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości.

10. Pomagamy materialnie dzieciom z rodzin najuboższych i patologicznych.

11. Rozwijamy samorządność

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY

1. Ucznia traktujemy podmiotowo stwarzając życzliwą, serdeczną atmosferę.

2. Wychowujemy młodego człowieka, który:

- widzi potrzebę uczenia się , chce i umie to robić, rozwija własne zainteresowania,
- jest dobrze przygotowany do dalszego kształcenia,
- korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- szanuje każdego człowieka, a szczególnie swoich nauczycieli, rodziców i rodzeństwo,
- ma poczucie tożsamości z „Małą Ojczyzną”,
- przestrzega zasad rozsądnie pojętej tolerancji,
- umie wyrażać swoje opinie,
- potrafi pracować w grupie i umie współuczestniczyć w kształtowaniu zdrowej społeczności,
- zna swoją wartość i potrafi eksponować swoje dobre i mocne strony,
- jest przedsiębiorczy a równocześnie zdecydowany , pracowity i sumienny,
- potrafi rzetelnie oceniać własną pracę i swoje zachowanie,
- zna zasady dobrej komunikacji interpersonalnej,
- rozumie współczesny świat, umie się w nim znaleźć i dokonywać właściwych wyborów, rozróżniając dobro i zło,
- jest odpowiedzialny za swoje czyny zgodnie z ogólnoludzkimi zasadami,
- zna przepisy BHP, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa na drogach – aktualnie obowiązujące.


WZORZEC OSOBOWY NAUCZYCIELA NASZEJ SZKOŁY

1. Nauczyciel stanowi wzór osobowości prawnej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

2. Uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z nauką.

3. Szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania , jest życzliwy i wyrozumiały a jednocześnie stanowczy i konsekwentny.

4. Uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych i społecznych.

5. Wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania odrębności innych nacji.

6. Kształtuje w uczniach odpowiedzialność za własne czyny i świadomość ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

7. Wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie przy jednoczesnym poszanowaniu zasad szlachetnego współzawodnictwa.

8. Wprowadza uczniów we właściwie pojęty świat wartości.

9. Jest obiektywny i sprawiedliwy w ocenianiu.

10. Nie podważa autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty.

11. Nie rozpowszechnia negatywnych informacji o uczniu i o jego środowisku rodzinnym, chyba , że zachodzi wyższa konieczność.

12. Współpracuje z rodzicami uczniów.

13. Pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem, podejmuje samokształcenie metodyczne i doskonali warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej.


DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE WYNIKAJĄCE Z PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

1. Rzetelnie diagnozujemy stan problemów dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wpajamy chrześcijański system wartości i uczymy poprawnych zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

3. Realizujemy ciekawe, dobrze przygotowane programy profilaktyczno – wychowawcze według określonego harmonogramu.

4. Rozbudzamy ciekawość intelektualną uczniów poprzez:
- uczenie metodami aktywnymi,
- odsyłanie do różnych źródeł wiedzy,
- organizowanie konkursów i olimpiad,

5. Jesteśmy autentycznymi doradcami, mistrzami i przewodnikami. Wychowujemy przez przykład osobisty.

6. Zapobiegamy niepowodzeniom szkolnym poprzez:
- szukanie ich przyczyn,
- organizowanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
- pomoc ze strony nauczycieli,
- wdrożenie uczniów do korzystania z pomocy koleżeńskiej.

7. Tworzymy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań poprzez:
- organizowanie w miarę możliwości zajęć pozalekcyjnych,
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne i dydaktyczne,
- lekcje w muzeach , wyjazdy do teatru, kina , itp.,
- lekcje poglądowe realizowane poza klasowym systemem lekcyjnym.

8. Przygotowujemy uczniów do życia w zjednoczonej Europie przy jednoczesnym poczuciu tożsamości narodowej:
- współpraca partnerska ze szkołami z Niemiec ( Unna), Słowacji (Bardejów)
- przekazujemy rzetelną wiedzę na temat Unii Europejskiej
- pielęgnujemy tradycje rodzinne, szkolne, środowiskowe, regionalne i ojczyste,
- uczymy rozumienia i wartościowania zmieniającego się świata.


9. Uczymy żyć w zgodzie z naturą poprzez:
- organizowanie wycieczek do rezerwatów,
- poznawanie parków krajobrazowych
- ukazywanie zagrożeń płynących z degradacji środowiska,
- wpajanie uczniom nawyków służących ochronie przyrody.

10. Budzimy poczucie tożsamości i więzi wśród uczniów, aby wzmocnić rolę
klasy jako grupy społecznej.

11. Kształtujemy umiejętność dyskusji i negocjacji poprzez:
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

12. Przygotowujemy scenariusze uroczystości szkolnych.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I INNYMI PODMIOTAMI WYCHOWUJĄCYMI

1. Rzetelnie i obiektywnie informujemy rodziców o zachowaniu dzieci, postępach w nauce i przyczynach niepowodzeń poprzez:
- spotkania ogólne,
- dyżury dla rodziców (2-ga środa miesiąca – Dzień Otwartej Szkoły),
- spotkania z wychowawcą,
- pisemne informacje przekazane przez uczniów, pocztę lub telefonicznie,
- indywidualne kontakty z rodzicami.

2. Uwzględniamy sugestie rodziców związane z programem szkoły konsultując się z nimi przy tworzeniu regulaminów i planów pracy.

3. Organizujemy pedagogizację rodziców w zakresie spraw dotyczących ucznia.

4. Współpracujemy w dziedzinie wychowania i opieki z parafią , samorządem terytorialnym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami kulturalno – oświatowymi.

5. Zaznajamiamy z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów.

6. Poznajemy i wspólnie z rodzicami ustalamy potrzeby opiekuńczo- wychowawcze młodzieży.

7. Włączamy rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

8. Stwarzamy rodzicom możliwość wypowiadania opinii, mówienia o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących wszystkiego co dotyczy ich dzieci. Ich uwagi staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

Załącznik nr 4

SZKOLNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
(DŁUGOFALOWY)


LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W MUSZYNIE

Adresaci programu:

Szkolny program profilaktyki skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Kochanowskiego
w Muszynie.

Realizowany jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.


Cel nadrzędny:

Promowanie zdrowego stylu życia, mądrej egzystencji bez uzależnień, świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i szkolnym.

Cele operacyjne:

• pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do bez uzależnień, stosowania używek i zachowań patologicznych
• dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o skutkach ich działania
• eksponowanie wartości uniwersalnych jako źródła motywacji zdrowego stylu życia
• ułatwianie poznawania siebie i refleksji nad sobą
• wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem
• uczenie zachowań asertywnych
• uczenie umiejętności wyrażania swoich uczuć bez szkody dla drugiego człowieka
• kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej
• oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
• stworzenie warunków umożliwiających uczniom niepełnosprawnym pełną integracje z grupą
• stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
• stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń
• zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniem jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie m.in. o HIV i AIDS
• kształtowanie właściwego zachowania uczniów.


I. PODSTAWA PRAWA
Program profilaktyki w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie kieruje się celami i zadaniami zawartymi w:
• Statucie Szkoły oraz zasadami zawartymi w:
• Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002r, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego Przedszkola oraz publicznych szkół
• Rozporządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr. 13 z dnia 23 lutego 2001r.poz.110),
• Konstytucji RP
• Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U.Nr.75, poz.468)
• Ustawie z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr.35, poz 230 z p.zm.) nowelizacja z dnia 12 września 1996r, (Dz.U.nr.127, poz.593)
• Ustawie z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r. 23 sierpnia 2001r.
• Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U. nr. 111, poz.535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w(Dz..U.nr.113,poz.732),
• Ustawie z dnia 9 listopada 1995r,o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996r. nr.10,poz.55, z 1997r, nr.88, poz.554 i nr 121, poz.770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),
• Programie profilaktyki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
A. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno - edukacyjnych.
B. Tworzenie szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz
uwarunkowań otoczenia.
C. Profilaktyka w naszej szkole powinna koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:
a) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie
niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauka szkolną)
b) wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów).
c) stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itp. (przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej )
d) wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami, prawidłowe relacje ).
D. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalności profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
a) placówki kulturalno-oświatowe MGOK, Miejska Biblioteka Publiczna, kino i inne
• uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym
• udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno- oświatowe,


b) placówki oświatowo - opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna, Poradnia Uzależnień, Ośrodek Pomocy Społecznej,
• pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
• pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
• udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej,
• udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów,
lekarzy specjalistów;
c) wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja)
• współpraca z kuratorem ,
• udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości ;


III. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE
WSKAZANIEM NA ADRESATA

A. Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia oraz grup ryzyka)
• urzeczywistnienie wartości i przestrzeganie norm społecznych,
• uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych
np. : umiejętności radzenia sobie ze stresem , nawiązywania i
podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej itp.,

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia,
• motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień
przez uczniów,
• uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego
• przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań
ryzykownych
B. Rodzice
• podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców ;
• współudział rodziców w określeniu kierunków działań profilaktycznych;
• współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych
i szkolnych;
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka;
C. Nauczyciele
• prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli
(i innych pracowników szkoły);
• podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych
nauczycieli;
• rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele-rodzice;
• wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli (i innych
pracowników szkoły) wobec nieprawidłowych zachowań uczniów: (wg opracowanych PROCEDUR ZACHOWAŃ W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH)


IV. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
A. Strategie informacyjne (metody):
• pogadanka
• spotkanie ze specjalistą
• prezentacja filmu pełnometrażowego, wideo
• wycieczka tematyczna
• praca w oparciu o tekst przewodni (książkę),
• prezentacja teatralna i para itp.

B. Strategie edukacyjne (metody):
• realizacja znanych programów edukacyjnych
• krąg uczuć,
• rysunki
• drama,
• przedstawienia,
• burza mózgów,
• dyskusja,
• symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie
wyimaginowanego konfliktu,
• technika uzupełniania zdań,
• gry i zabawy dydaktyczne,
• praca w małych grupach,
• metody pedagogiki zabawy,
• uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.
C. Strategie działań alternatywnych (metody):
• koła zainteresowań
• wycieczki
• działalność grupy młodzieżowych liderów promujących zdrowie,
• zajęcia i zawody sportowe itp.
D. Strategie interwencyjne (metody):
• interwencja w środowisku domowym ucznia,
• interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
• interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez
specjalistą),
• pomoc psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę),
• terapia specjalistyczna indywidualna, (prowadzona przez specjalistę).

V. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ
• dyrektor szkoły
• wychowawcy klas
• nauczyciele pozostałych przedmiotów
• pedagog szkolny
• bibliotekarz szkolny
• rodzice
• higienistka szkolna

VI. SZCZEGÓŁOWY PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z PODZIAŁEM
NA OBSZARY I ZADANIA DO REALIZACJI


I. Obszar działania - PROMOCJA ZDROWIA

ZADANIA:
1. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- tworzenie katalogu tematycznego w bibliotece (o tematyce prozdrowotnej:
odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi itd.)

- konkursy o tematyce zdrowotnej

- lekcje wychowawcze poświęcone tematyce zdrowia w różnych
aspektach
- informowanie rodziców
podczas zebrań o głównych
problemach zdrowotnych
młodzieży

- udział uczniów w spektaklach
profilaktycznych
zaproponowanych przez
odpowiednie instytucje
bibliotekarz szkolny, nauczyciel biologii

wychowawcy
nauczyciel biologii

wychowawcy klas

wychowawcy
klas

pielęgniarka
szkolna,
wychowawcy klas,
dyrektor szkoły


Program „Jak zachować zdrowie”


2. Kształtowanie „zdrowotnej osobowości " pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- przeprowadzenie
godzin wychowawczych
dotyczących tolerancji,
szacunku dla osób
starszych i
niepełnosprawnych

- doskonalenie
umiejętności rozwiązy-
wania konfliktów
negocjacji i prowadzenia
rozmów poprzez udział
w zorganizowanych
warsztatach
wychowawcy
klas

wychowawcy klas,
pedagog szkolny jeden raz
w roku


pogadanki


- przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych


- przeprowadzenie zajęć
„Jak sobie radzić ze
stresem"

- częste rozmowy z
uczniami ,którzy
używają wulgaryzmów
i nie przestrzegają
podstawowych zasad
współżycia społecznego

- przeprowadzenie lekcji
wychowawczych
poświęconych właściwej
komunikacji
międzyludzkiej pedagog szkolny we współpracy z pracownikami PPP, wychowawcy klas

wychowawcy
klas


wychowawcy klas, pedagog szkolny


IX-X Program „Poznajmy się lepiej”

wg autorskiego
scenariusza
„Jak się
komunikujesz ?"
II. Obszar działania – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie i ich skutkami.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- stałe wzbogacanie
biblioteki szkolnej
w materiały edukacyjne
z zakresu uzależnień-
literatura, broszury, filmy,
scenariusze do zajęć (dla
uczniów, wychowawców,
rodziców)

- zorganizowanie
warsztatów na temat
uzależnień - (przyczyn
i skutków)

- prezentacja stałej ekspozycji na gazetce ściennej dotyczącej profilaktyki uzależnień

- przeprowadzenie w klasach drugich zajęć z zakresu profilaktyki narkomanii

- organizowanie dla
młodzieży w ramach
współpracy z Gminną
Komisją ds. Rodzinnych Problemów Alkoholowych
spektakli o charakterze
profilaktycznym bibliotekarz
szkolny
pedagog szkolny, dyrektor


pedagog szkolny, wychowawcy klas


młodzieżowi liderzy

pedagog szkolny we współpracy ze specjalistami


wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrektor cały rok


cały rok


cały rok


raz w roku


cały rok


Warsztaty wg specjalistycznych scenariuszy

Program „Narkotyki i co dalej”


2. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusz
- częste dyskusje na temat
form spędzania czasu wolnego

- wdrażanie uczniów do uczestnictwa w kulturze - organizowanie wyjazdów
do kina, na spektakle
teatralne, do muzeum

- propagowanie
czytelnictwa

- organizowanie rajdów
i wycieczek
krajoznawczych


- częste organizowanie
rozgrywek, zawodów
sportowych na terenie szkoły


- udział uczniów w
międzyszkolnych
zawodach sportowych

- organizowanie imprez
szkolnych z udziałem
uczniów, rodziców
i nauczycieli wychowawcy
klas

wychowawcy
nauczyciele
j. polskiego

biblioteka


wychowawcy klas,
nauczyciele geografii

nauczyciele
wychowania fiz.

nauczyciele wychowania fiz.


wychowawcy świetlicy, wszyscy nauczyciele


cały rok

cały rok


cały rok


cały rok


cały rok

3. Rozwijanie u uczniów asertywności.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- uświadomienie uczniom
konieczności kształtowania
w sobie postaw asertywnych
• prezentowanie postaw
asertywnych
• ćwiczenia asertywności wychowawcy
klas, pedagog szkolny
cały rok Program
„Jak żyć z ludźmi”


4. Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących młodzieży.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- diagnozowanie wiedzy rodziców na temat uzależnień

- popularyzacja wiedzy, dotyczącej uzależnień:
 przygotowanie pogadanki z rodzicami, w czasie zebrań
 prezentacja filmów
 rozdanie materiałów dotyczących problemu uzależnień
 uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom, pogorszeniu relacji na płaszczyźnie rodzic - dziecko
wychowawcy klas


wychowawcy klas

podczas spotkań z rodzicami Ankiety

Własne scenariusze, oraz dostępne w bibliotece scenariusze o środkach uzależniających

5. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z zachowaniami ryzykownymi podejmowanymi przez młodzież dot. eksperymentowania ze środkami uzależniającymi.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- organizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców na temat
zachowań ryzykownych
młodzieży

- organizowanie prelekcji dla rodziców pod kątem zachowań ryzykownych młodzieży

- prezentacja wyników ankiet dotyczących uzależnień przeprowadzanych w szkole

- organizowanie Rad Pedagogicznych oraz spotkań Zespołu Wychowawczego pod kątem omówienia aspektów prawnych związanych z uzależnieniami (zapoznanie z ustawami dotyczącymi zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, palenia tytoniu) dyrektor szkoły, pedagog szkolny

wychowawcy klas, pedagog szkolny


pedagog szkolny


dyrektor szkolny, pedagog szkolny, nauczyciele

cały rok


III. Obszar działania - PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY MIĘDZYRÓWIEŚNICZEJ

1. Zapoznanie uczniów z tematyką agresji i przemocy.
Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- zajęcia psychoedukacyjne z
o tej tematyce


- diagnozowanie przejawów agresji w szkole


- opracowanie i wdrażanie
klasowych strategii
radzenia sobie z przemocą


- organizowanie pogadanek
z dzielnicowym policjantem

- dostarczenie uczniom ulotek na ten temat unikania zagrożeń i radzenia sobie z przemocą wychowawcy
klas we współpracy z pedagogiem szkolnym

zespół wychowawczy


wychowawcy klas


pedagog szkolny

pedagog szkolny

blok warsztatowy w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku

w ciągu roku


Wg
autorskich
scenariuszy
„Stop agresji”

2. Zapobieganie i ograniczanie zjawiska przemocy w szkole.
Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- przeprowadzenie zajęć
integracyjnych w
pierwszych klasach

- zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole szczególnie podczas przerw szkolnych

- systematyczna diagnoza
problemu bezpieczeństwa
w szkole


- organizowanie dla uczniów
różnorodnych form zajęć
pozalekcyjnych i
pozaszkolnych

i
- natychmiastowe reagowanie
na przejawy agresji
i przemocy wdrażanie odpowiednich procedur

- systematyczna współpraca
z policją, sądem

- zapobieganie problemowi
tzw. chrztu uczniów(fali) Pedagog szkolny we współpracy z pracownikami PPP, wychowawcy klas

dyrekcja
nauczyciele
dyżurujący

zespół wychowawczy


nauczyciele
przedmiotów
wychowawcy
dyrekcja
szkoły

wychowawcy
dyrekcja szkoły
zespół wychów.

pedagog szkolny
wychowawcy klas
X


cały rok

cały rok

cały rok


Wg
scenariusza
„ Poznajmy się lepiej”


koła przedmiotowe.
zawody
sportowe
koła zainteresowań.
zajęcia
świetlicowe


3. Zapoznanie nauczycieli i rodziców z tematyką agresji i przemocy w szkole.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- przeprowadzanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
na temat przejawów, przyczyn i zapobiegania przemoc i agresja w szkole


- zorganizowanie katalogu tematycznego w bibliotece, gromadzenie materiałów


- pedagogizacja rodziców
„Funkcjonowanie rodziny
a zachowanie agresywne
u uczniów"


- omówienie aspektów
prawnych związanych ze
stosowaniem przemocy (KK
art.207,208 ustawa o Nieletnich Kodeks Rodzinny) dyrekcja szkoły
pedagog
szkolny


bibliotekarz szkolny


wychowawcy klas,
pedagog
szkolny

pedagog szkolny we współpracy z policją

W miarę zapotrzebowania nauczycieli


scenariusz
pedagogizacji


4. Udzielenie pomocy uczniom przejawiającym zaburzenia w zachowaniu
(stosującym przemoc i ofiarom przemocy).

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- natychmiastowe interwencje w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych – wdrożenie procedury

- kierowanie uczniów do instytucji lub placówek specjalistycznych osób po pomoc

- rozwiązywanie problemów dotyczących przemocy i agresji wśród uczniów


agresji wśród uczniów wychowawcy klas, zespół wychowawczy, pedagog szkolny


wychowawcy klas, pedagog szkolny


pedagog szkolny, zespół wychowawczy Wg potrzeb

IV. Obszar działania - PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

1.Poznanie środowisk rodzinnych uczniów. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo.

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- opracowywanie ankiet pomocnych przy rozpoznawaniu środowiska ucznia


- diagnoza sytuacji wychowawczej i materialnej swoich wychowanków

- projektowanie i wdrażanie działań naprawczych

- analiza problemów wychowawczych i zjawisk patologicznych na Radach Pedagogicznych


- współpraca szkoły z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(pomoc materialna)


-współpraca szkoły z policją


- częste indywidualne kontakty z rodzicami mającymi kłopoty
wychowawcze z dziećmi:
* na zaproszenie pedagoga
* wychowawcy
* podczas dni otwartych zespół wychowawczy
pedagog szkolny


wychowawcy klas


wychowawcy klas,
pedagog szkolny

wychowawcy
pedagog


wychowawcy
pedagog
szkolny


pedagog szkolny


pedagog szkolny X, XI

cały rok


cały rok

cały rok wg ustalonego terminarza

cały rok

Ankieta
„Informacja o klasie”

mapa zagrożeń

2. Ograniczenie zjawiska wagarowanie uczniów.


Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania

-zapoznanie uczniów i rodziców
z procedurami działań w sytuacji wagarowania


- natychmiastowe reagowanie
wychowawców na wagary – wdrażanie procedury


- oficjalne nagradzanie uczniów, z najwyższą frekwencją

- analiza frekwencji w poszczególnych klasach na Radzie Pedagogicznej

- organizowanie różnych form
spędzania Dnia Wagarowicza
wychowawcy klas, dyrekcja szkoły


wychowawcy klas


wychowawcy klas


dyrektor szkoły,
Rada Rodziców


samorząd
wychowawcy IX


IX

cały rok

VI


Pierwsze zabranie z rodzicami

nagrody
książkowe


3. Zorganizowanie różnych form spędzania czasu wolnego uczniów.


Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- przeprowadzenie godzin
wychowawczych poświęconych
czynnemu odpoczynkowi


- organizowanie dyskotek i
zabaw szkolnych z odpowiednim nadzorem

- aktywny udział uczniów
w wycieczkach, rajdach,
zawodach lub turniejach
sportowych


- organizowanie zajęć
pozalekcyjnych w szkole


- współpraca z środowiskowymi
placówkami kulturalnymi *Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury
*Biblioteką Publiczną
celem włączenia uczniów w życie kulturalne gminy

- działalność młodzieżowych
organizacji np. PCK

- udział uczniów w spektaklach
teatralnych, projekcjach filmów, programem edukacyjnym wychowawcy klas

nauczyciele
opiekunowie
wychowawcy


nauczyciele wychowania fiz. wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów, dyrektor szkoły

dyrektor szkoły, bibliotekarz szkolny, nauczyciele

cały rok

cały rok


cały rok

cały rok

cały rok


cały rok


4. Informacja o instytucjach miejscach pomocy dla rodziców i uczniów
borykających się z trudnościami.


Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- przygotowanie broszury i ulotek z adresami, telefonami miejsc gdzie można uzyskać pomoc poradę


- systematyczna współpraca
z kuratorami sądowymi, rodzinnymi (zawodowymi i społecznymi)


- kierowanie wniosków o
wydanie zarządzeń odnośnie
nieletnich do Sądu
Rodzinnego w przypadku
braku współpracy rodziny ze
szkołą


- systematyczny kontakt i
współpraca z PPP

-systematyczna współpraca z Policją, organizowanie
wspólnych działań
* lekcji wychowawczych
* zebrań z rodzicami pedagog szkolny, nauczyciel
informatyki,
wychowawcy klas


pedagog
szkolny


pedagog szkolny, wychowawcy klas

pedagog szkolny, wychowawcy klas


pedagog
szkolny, dyrektor szkoły cały rok

cały rok


cały rok (w miarę potrzeb)

cały rok


V. Obszar działania - ZAPOBIEGANIE
ZAGROŻENIOM WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI ORAZ CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Programy
Scenariusze
- zajęcia warsztatowe
z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS


- zajęcia edukacyjne na temat nowotworów i ich profilaktyki


- zajęcia edukacyjne
„Sekty"

- zajęć edukacyjno-
wychowawcze
„Internet zagrożeń"


- zajęcia edukacyjno-
wychowawcze "Negatywny
wpływ mediów
i reklamy”. wychowawcy
przeszkoleni,
nauczyciel biologii

katecheci

informatycy

wychowawcy
klas
poloniści w ciągu roku


w ciągu roku


w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

Program
„Żyję bez ryzyka AIDS"


autorskie
scenariusze
wychowawców

Załącznik nr 5


REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH


1. Dyżury pełnią nauczyciele w miejscach przebywania uczniów w czasie przerw między
lekcjami, przed lekcjami i bezpośrednio po lekcjach w celu zapewnienia im
bezpieczeństwa.

2. W pawilonie LO oraz holl główny przy bramie wejściowej – w hollu głównym dyżur
pełni dwóch nauczycieli. Dyżur obejmuje również podwórko szkolne.

3. Nauczyciel dyżurny pełni dyżur przed lekcjami od godz. 745..

4. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel reaguje na wszelkie przejawy łamania dyscypliny
wewnątrzszkolnej lub niszczenia mienia szkolnego.

5. Nauczyciel dyżurny po dzwonku na lekcję gasi światło na korytarzu.

6. W razie stwierdzenia usterek technicznych , które mogą być przyczyną wypadku, zabezpiecza miejsce usterki aby uczniowie nie mieli do niego dostępu i powiadamia dyrekcję lub konserwatora.

9. Nauczyciel dyżurny szczególnie na holu głównym powinien zainteresować się
obecnością osób postronnych, które przebywają w szkole. Znać cel ich obecności
i w miarę możliwości ułatwić kontakt z innymi nauczycielami lub osobami pracującymi
w szkole.

10. Nauczyciel dyżurny uniemożliwia wychodzenie uczniów poza teren szkoły.

11. Sumienność i dokładność pełnienia dyżurów przez nauczycieli jest jednym ze składników pracy nauczyciela i jest brana pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela.

12. Szczegółowy zakres , miejsce i czas pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów
opracowany stosownie do ilości godzin lekcyjnych oraz zajęć szkolnych.