Historia szkoły

Początki szkolnictwa średniego na terenie naszej miejscowości sięgają roku 1945. Powstało wówczas pierwsze muszyńskie liceum utworzone przez byłych przedwojennych nauczycieli, aktywnych w ruchu okupacyjnego tajnego nauczania (przypomnijmy- kierowanego przez struktury państwa podziemnego, podległego legalnemu rządowi w Londynie). Liceum takie nie mogło cieszyć się uznaniem totalitarnego, komunistycznego państwa, nic więc dziwnego, że wkrótce zostało rozwiązane, zwłaszcza gdy nauczyciele odmówili zapisania się do PZPR. Od tamtego czasu w mieście funkcjonowała więc jedynie szkoła podstawowa. Jej dyrektorem w latach 1977-1983 był mgr Jerzy Łomnicki, główny inicjator rozbudowy szkoły. Już wtedy założeniem dyrektora i części mieszkańców pomysł powstania szkoły średniej. 

W działaniach związanych z rozbudową szkoły podstawowej i utworzeniem liceum wspierali czynnie dyrektora przedstawiciele społeczności lokalnej. Do najaktywniejszych spośród nich należeli: inż. Zbigniew Kowacz, małżeństwo Ewy i Antoniego Lorenzów, Władysława Gościńska, Mieczysław Chwastek, Andrzej Korona, Jan Buczek, dr Władysław Kolarski. Niezbędne wprost było w tamtych latach poparcie władz partyjnych (na ich czele na terenie miny stał Mieczysław Daniłków) – PZPR była bowiem najważniejszym czynnikiem decyzyjnym państwa. Istotną rolę odgrywała akceptacja władz miasta (na czele z Naczelnikiem Miasta i Gminy Muszyna mgr inż. Januszem Ruchałowskim) i władz oświatowych (Gminny Dyrektor Szkół- mgr Stanisław Konstanty). 

W lutym 1979 podjęto pierwsze starania o uzyskanie decyzji organizacyjnej i pozyskanie funduszów. Sprawa nie była prosta, gdyż w owym czasie niechętnie udzielano zezwoleń na zakładanie szkół średnich w takich małych miejscowościach jak Muszyna, zwłaszcza, że w sąsiedztwie znajdowało się liceum w Krynicy. Trzeba było szukać wielu „dojść” (nie wykluczając wpływowych osób z Komitetu Centralnego PZPR!), aby uzyskać korzystną decyzję. W wyniku starań dyrektora Łomnickiego, społeczników i władz lokalnych w pierwszej kolejności zmieniono inwestora szkoły z częstochowskiego Polnamu na Fabrykę Ciągników Ursus. Następnie uzyskano stosowną dokumentację i uregulowano stosunki własnościowe gruntów, przeznaczonych pod rozbudowę szkoły. W dalszej kolejności w czynie społecznym przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców miasta przygotowano teren przeprowadzając jego niwelację, wznosząc fundamenty i ogrodzenie. 15 listopada 1979 roku powierzono rozbudowę szkoły Generalnemu Wykonawcy- Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu. Wkrótce powstały obecne pawilony – gimnazjalny i licealny (choć w innym jeszcze kształcie niż obecnie).

15 października 1980 roku szkoła otrzymała kuratoryjne orzeczenie organizacyjne pod przyszłą szkołę średnią (zgodnie z radzieckimi wzorcami miała to być szkoła dziesięcioletnia – połączenie dawnej podstawówki i szkoły średniej). W maju 1981 roku wraz z załamaniem gospodarki państwa pojawiły się problemy, które pod znakiem zapytania postawiły dalsze kontynuowanie inwestycji. Zostały one ostatecznie rozwiązane dzięki wielotorowym działaniom dyrektora Łomnickiego, popartego przez władze miasta, księdza proboszcza Eugeniusza Piecha i działacza lokalnej „Solidarności” Piotra Brody.

Po chorobie dyrektora Łomnickiego i przejściu na emeryturę, kierownictwo szkoły objęła na dwa lata mgr Józefa Wrężel. Kontynuowała ona poczynania poprzednika zmierzające do utworzenia muszyńskiego liceum. Wspierali ją w tych działaniach przedstawiciele władz – Tadeusz Wołowiec (sekretarz Komitetu Gminnego PZPR) i mgr inż. Janusz Ruchałowski (Naczelnik Miasta i Gminy Muszyna) oraz Komitet Rodzicielski (reprezentowany m.in. przez W. Gościńską i J. Gwiżdża).

Ostateczne pozwolenie na utworzenie LO uzyskano w 1983 roku.

Przez ostatnich kilkanaście miesiące przed formalnym uruchomieniem liceum szkoła funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach. Nauka odbywała się bez przerwy w czasie trwania rozbudowy i modernizacji nawet wtedy, gdy wewnątrz niej znajdowały się głębokie wykopy i zakładano centralne ogrzewanie. W budowie i wyposażaniu szkoły nadal aktywnie uczestniczyli mieszkańcy i władze miasta.

W dniach 19-26 czerwca 1984 przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne. W skład pierwszej Komisji Egzaminacyjnej wchodzili : dyrektor Józefa Wrężel, mgr Kazimiera Kalicka, mgr Krystyna Łanuszka, mgr Jolanta Serwińska, były dyrektor mgr Jerzy Łomnicki. Wieloletnie starania wielu osób zostały uwieńczone sukcesem.

1 września 1984 roku Liceum Ogólnokształcące w Muszynie otworzyło swe podwoje dla uczniów. Uroczystego otwarcia dokonano w obecności ówczesnego Gminnego Inspektora Oświaty mgr Anny Gumulak i jej zastępcy mgr Marii Borkowskiej. Po 36 latach przerwy, liceum w naszym mieście znów zaczęło działać. Naukę pod kierownictwem dyrektor Józefy Wrężel rozpoczynało 29 uczniów (w ciągu roku przybyło jeszcze trzech) pochodzących przede wszystkim z Muszyny. Pierwszym wychowawcą jedynej wówczas klasy (o profilu ogólnym) była mgr Kazimiera Kalicka. Kadrę pedagogiczną stanowili początkowo doświadczeni nauczyciele miejscowej szkoły podstawowej, wywodzący się głównie z Muszyny, uzupełnieni wkrótce małżeństwem Barbary i Marka Dymków. W skład grona nauczycielskiego w pierwszym roku funkcjonowania szkoły wchodzili : mgr Krystyna Kalicka (język polski), mgr Mirosława Hadała – obecny dyrektor szkoły (język rosyjski), mgr Barbara Dymek (język angielski), mgr Anna Gumulak (historia), mgr Stanisław Korona (geografia), mgr Witt Kmietowicz (matematyka), mgr J. Ptaśnik (fizyka), mgr Janusz Piszczyński (chemia), mgr inż Grzegorz Jeżowski (biologia), mgr Marek Dymek (praca-technika), mgr Adam Mazur (przysposobienie obronne), mgr Janusz Sowiński (wychowanie fizyczne).

Z dniem 1 września 1985r. funkcję dyrektora objął mgr Waldemar Serwiński, który przez ponad 17 lat kierował szkołą. Był to niezwykle owocny okres w dziejach muszyńskiego LO – czas wielu przeobrażeń strukturalnych i organizacyjnych. Dynamicznie rozbudowywano szkołę, nadbudowano wszystkie nowe pawilony lekcyjne, dzięki czemu powstało kilkanaście nowych izb lekcyjnych. Od podstaw wzniesiono salę gimnastyczną i bibliotekę. Przebudowano i zmodernizowano kotłownię. Powyższe zmiany lokalowe oraz towarzyszący im wzrost liczby kadry pedagogicznej umożliwił naukę młodzieży licealnej aż w 16 oddziałach (przypomnijmy – w momencie rozpoczynania pracy przez dyrektora Serwińskiego istniały jedynie dwie klasy-po jednej w każdym roczniku!).

Znacznie poprawiły się także warunki dydaktyczne. Powstały nowoczesne pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna i historyczna oraz dwie informatyczne. Dzięki efektywnej współpracy dyrektora z nauczycielami, wyposażono je w wiele cennych środków dydaktycznych, co umożliwiło podniesienie poziomu nauczania. Działalność wielu kół zainteresowań w połączeniu z bieżącą pracą lekcyjną prowadzoną w czterech profilach nauczania (matematyczno-informatyczny, biologiczno-ekologiczny, językowy i menedżerski) zaowocowały wkrótce osiągnięciem wielu spektakularnych sukcesów w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. W szczególności wypada wymienić pierwsze miejsce w Olimpiadzie Ekologicznej Jolanty Kmietowicz, drugie miejsce Elżbiety Rablin w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, tytuły laureatów Lonkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” Anny Czarneckiej i Urszuli Wachny. Liczne sukcesy osiągane przez uczniów naszej szkoły znalazły odzwierciedlenie w wysokich lokatach w rankingu szkół średnich województwa małopolskiego. W wyniku wyborów samorządowych w październiku 2002r. dyrektor Serwiński został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Nowym dyrektorem LO została wieloletnia wice-dyrektor mgr Mirosława Hadała. Ściśle współpracując z władzami miasta kontynuuje ona przedsięwzięcia swego poprzednika m.in. w zakresie rozbudowy, czego wyrazem jest miedzy innymi oddanie do użytku w 2003 roku nowoczesnej hali sportowej. Szkoła licząca w roku 2004 455 uczniów (w 15 zespołach klasowych) wciąż się rozwija, stając się coraz atrakcyjniejszą i popularniejszą placówką oświatowo-wychowawczą w południowej części powiatu sądeckiego.

[oprac. Sławomir Wyka]