Statut

Tekst ujednolicony
STATUTU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
w Muszynie

Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w niniejszym Statucie Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie jest mowa bez bliższego określenia o:
Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie;
Statucie – należy przez to rozumieć statut Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie;
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
Liceum – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie;
Technikum – należy przez to rozumieć Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie;
placówce oświatowej – należy przez to rozumieć Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie;
wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden z oddziałów szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie;
wychowanek – uczeń korzystający z usług placówki oświatowej;
organie prowadzącym Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie – należy przez to rozumieć Powiat Nowosądecki;
organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Powiatowym Zespołem Szkół w Muszynie – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział I
Podstawowe informacje o Zespole
§ 2
Zespół używa nazwy w pełnym brzmieniu: Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie.
Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach, stemplach i tablicach.
Siedziba Zespołu mieści się w Muszynie przy ul. Rynek 13, województwo małopolskie.
Zespół tworzą następujące szkoły i placówka oświatowa:
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie;
Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie;
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

§ 3
Organem prowadzącym Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie jest Powiat Nowosądecki.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 4
Cykl kształcenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu trwa:
w Liceum – trzy lata na podbudowie gimnazjum;
w Technikum – cztery lata na podbudowie gimnazjum i kształci w zawodach ustalanych corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w zadaniach rekrutacyjnych.

§ 5
Zawody, w których kształci szkoła ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
§ 6
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w zawodzie) po zdaniu egzaminu;
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;
wdraża uczniów do odpowiedzialnego wykonywania pracy zawodowej i rozumienia jej roli w procesie społeczno – gospodarczym;
dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, z urzędami pracy i pracodawcami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz zakładami opieki zdrowotnej;
stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtuje aktywność społeczną i kształtuje umiejętności spędzania wolnego czasu;
organizuje przeglądy, wystawy, konkursy i zawody;
organizuje zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
kształtuje aktywne postawy wychowanków, świadomych swoich zainteresowań i uzdolnień, ukierunkowanych na pobudzenie ciekawości poznawczej,
zapewnia wychowankom możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

§ 7
Cele i zadania Zespołu wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy Zespołu, a także Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska są następujące:
Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez naukę religii zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, tożsamości narodowej przez zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę narodową, poprawne posługiwanie się językiem polskim;
Zespół udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu Filia w Krynicy Zdroju;
Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny przez zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami;
Zespół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz odpowiedni dobór treści programowych na zajęciach edukacyjnych, zajęciach praktycznych, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i poprzez indywidualną pracę nauczycieli z uczniami;
Zespół upowszechnia wiedzę ekologiczną i propaguje problemy ochrony środowiska realizując treści programowe podczas zajęć edukacyjnych;
Zespół kształtuje postawy patriotyczne, uczy tolerancji i szacunku dla innych;
Zespół pomaga w kształtowaniu systemów wartości, dokonywaniu właściwych wyborów i pełnienia właściwych ról społecznych w dorosłym życiu;
Zespół uświadamia uczniom konieczność ciągłego doskonalenia się, kształcenia i pogłębiania wiedzy;
Zespół współpracuje ze środowiskiem lokalnym i rodzicami uczniów;
Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów, podejmując działania zapobiegające agresji i przemocy w szkole;
Zespół dba o zdrowie uczniów poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających z uzależnień, współpracując z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu Filia w Krynicy Zdroju, Komisariatem Policji w Muszynie i pielęgniarką szkolną.
W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Zespół realizuje Program Wychowawczy, którego celem nadrzędnym jest kształtowanie osobowości ucznia pozwalającej mu na aktywny rozwój i akceptację społeczną.
Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji następujących zadań:
uczenie odpowiedzialności;
kształtowanie zdolności współpracy i umiejętności jej doceniania;
uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi i samego siebie;
wspomaganie budowy indywidualnych systemów wartości i zasad życiowych;
kształcenie zdolności do samooceny, oceniania innych oraz dokonywania właściwych wyborów;
kształtowanie postaw patriotycznych;
przygotowanie do pełnienia życiowych ról społecznych w dorosłym życiu;
wyrabianie w uczniach przekonania o konieczności ciągłego doskonalenia własnej osobowości i umiejętności zawodowych;
kształtowanie odporności na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych;
współpracę ze środowiskiem;
współpracę z rodzicami.
Zespół realizuje Szkolny Program Profilaktyczny, którego celem nadrzędnym jest wychowanie człowieka wolnego od nałogów, podejmującego właściwe decyzje dotyczące własnego zdrowia, natomiast celami szczegółowymi są:
podmiotowe traktowanie ucznia;
ograniczenie i eliminowanie kontaktu z używkami;
ograniczenie i eliminowanie przemocy i zachowań agresywnych;
umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów, poszerzenie horyzontów myślowych;
nawiązanie właściwych relacji i budowanie autorytetu;
prowadzenie edukacji seksualnej;
zainteresowanie sprawami ucznia i pobudzanie empatii;
umożliwienie realnej samorządności;
rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych;
integrowanie rodziców ze szkołą;
integrowanie oddziaływań szkolnych i środowiska lokalnego.
Zespół w zakresie nauczania, zapewnia uczniom w szczególności:
naukę poprawnego, swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;
poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie ułatwiającym zdobycie zawodu, bądź umożliwiającym podjęcie studiów wyższych;
rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
W zakresie odpowiedniego przygotowania uczniów do podjęcia pracy zawodowej nauczyciele tworzą warunki do zdobywania następujących umiejętności:
rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów międzyludzkich.
W zakresie pracy opiekuńczej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny w Zespole obowiązują następujące zasady:
podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, a podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych – nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia;
podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Zespołu (nauczyciele, rodzice) stosownie do celu, planu i warunków, w jakich odbywają się zajęcia;
podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu zgodnie z planem wywieszonym w pokoju nauczycielskim;
szczególną opieką otoczeni są uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole i mający trudności w adaptacji w nowym środowisku;
umożliwienie uczniom kontaktów ze służbą zdrowia przez korzystanie z opieki pielęgniarki;
w przypadkach losowych przyznawana jest pomoc materialna doraźna lub stała w zależności od posiadanych przez szkołę środków.

§ 8
Cele kształcenia i wychowania szkoła osiąga w ramach realizacji zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych we współdziałaniu z pracodawcami i jednostkami organizacyjnymi.
Realizacja zadań odbywa się poprzez wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w pracy na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju uczniów.

§ 9
Zespół realizuje zadania z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
zabezpiecza warunki prawidłowego przebiegu zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w szkole i poza szkołą;
zapoznaje uczniów i słuchaczy oraz egzekwuje przestrzeganie przez nich regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w pracowniach, w sali gimnastycznej, w czasie praktycznej nauki zawodu itp.;
przestrzega obowiązujących zasad sprawowania opieki nad uczniami podczas organizowanych wycieczek szkolnych;
w miarę możliwości finansowych zapewnia losową pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

§ 10
W celu wyrównywania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do nauki Zespół może organizować nieodpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów.
Zespół umożliwia osobom przygotowującym się do egzaminów eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nich zajęcia wynikające z programu nauczania, na zasadach określonych przez dyrektora Zespołu.
Słuchacze przygotowujący się do egzaminu eksternistycznego składają umotywowany wniosek do dyrektora Zespołu o umożliwienie uczestnictwa w wybranych zajęciach edukacyjnych.

Rozdział III
Organy Zespołu
§ 11
Organami Zespołu są:
dyrektor Zespołu;
rada pedagogiczna Zespołu;
rada rodziców Zespołu;
samorząd uczniowski Zespołu;
Rzecznik Praw Ucznia.

§ 12
Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu, a w szczególności:
kierowanie całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły;
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości;
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu;
współdziałanie z organem prowadzącym szkołę oraz realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;
współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim;
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkół, przenoszenia ich do innych oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
umożliwianie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu;
kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
zarządzanie powierzonym mieniem szkolnym;
organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno remontowych.

§ 13
W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni członek kadry kierowniczej lub inny nauczyciel, zgodnie z art. 39, ust.7 ustawy.

§ 14
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.
Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podejmowaniem uchwał związanych z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówce oświatowej;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub wychowanków;
podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania;
przygotowanie projektu zmian Statutu;
opiniowanie w szczególności:
organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
projektu planu finansowego Zespołu;
wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
propozycji dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem jest wstrzymywane przez dyrektora Zespołu. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
Szczegółową organizację, zakres działania i czynności rady pedagogicznej określi regulamin rady pedagogicznej opracowany przez zespół powołany w głosowaniu jawnym przez tę radę i przedstawiony jej do uchwalenia w terminie 30 września 2013 r. Poprawki do projektu regulaminu są wnoszone i uchwalane w trakcie posiedzenia, na którym zespół przedstawia projekt regulaminu, a w wyjątkowo zawiłych sprawach – na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uchwały rady pedagogicznej.
Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§ 15
W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.
Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
Do kompetencji rady rodziców należy:
uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada rodziców w regulaminie określa zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

§ 16
W Zespole działa samorząd uczniowski zwane dalej "samorządem".
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
Zasady wybierania i działania organów samorządów określi regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczne ze Statutem Zespołu lub szkoły.
Samorząd realizuje w szczególności następujące zadania:
organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków określonych w Statucie Zespołu;
przedstawia dyrektorowi Zespołu oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
dbają o sprzęt i urządzenia szkolne;
dbają o dobre imię i honor Zespołu i szkół wchodzących w jego skład, kultywują i wzbogacą jego tradycje.

§ 17
Organy Zespołu współpracują w sprawach kształcenia uczniów oraz przy podejmowaniu ważniejszych decyzji poprzez:
uczestnictwo ich przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
opiniowanie projektów uchwał rady pedagogicznej;
składanie przez dyrektora Zespołu informacji o podjętych działaniach;
podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;
wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powstałych w Zespole;
zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych decyzjach.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu należy do dyrektora Zespołu. W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 17a
W Zespole działa Rzecznik Praw Ucznia zwany dalej "Rzecznikiem".
Rzecznikiem zostaje nauczyciel wybrany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Rada Pedagogiczna opiniuje wybór nauczyciela na Rzecznika.
Rzecznik ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

Rozdział IV
Organizacja pracy Zespołu
§ 18
Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów maturalnych w Liceum i Technikum określają inne przepisy.
Placówka oświatowa prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 19
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnych planów nauczania poszczególnych typów szkół. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do 30 maja każdego roku.

§ 20
W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się:
liczbę pracowników Zespołu;
liczbę stanowisk kierowniczych;
ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
liczbę godzin nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;
liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 21
Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania.
Dopuszcza się zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy, w szczególności w:
sytuacjach losowych (choroba, przejście na rentę, emeryturę lub rozwiązanie stosunku pracy);
sytuacjach konfliktowych, w przypadku złożenia pisemnego, uzasadnionego wniosku przez rodziców, uczniów, nauczycieli – o zmianie decyduje dyrektor po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 22
Zespół organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii / etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii / etyki decydują uczniowie.
Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym oddziale. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Zespołu.

§ 23
Organizację stałych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu i radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwości lokalowych i finansowych Zespołu.

§ 24
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu są:
obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
dodatkowe zajęcia edukacyjne;
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi;
zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego;
praktyczna nauka zawodu.

§ 25
Godzina lekcyjna i godzina zajęć stałych w placówce oświatowej trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.

§ 26
Liczba uczniów w oddziałach na zajęciach edukacyjnych realizujących podstawę programową wynosi w oddziałach klas pierwszych co najmniej 28, a w oddziałach klas programowo wyższych nie mniej niż 20, na zajęciach kształcenia zawodowego – nie więcej niż 15, a w placówce oświatowej w grupie stałej co najmniej 12 wychowanków. Za zgodą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego liczba uczniów lub wychowanków może zostać zmniejszona lub zwiększona.
Nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

§ 27
Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych i lokalowych posiadanych przez Zespół.

§ 28
Koła zainteresowań oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (imprezy sportowe, konkursy, wycieczki, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze) prowadzone są w grupach międzyklasowych w ramach realizacji art. 42, ust.2 pkt.2 b. lub w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

§ 29
W Zespole mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 30
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Rada pedagogiczna może przyjąć inną organizację zajęć edukacyjnych.
Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna:
umożliwiać realizację programu nauczania w danym zawodzie;
uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu;
uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
uwzględniać warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są pod kierunkiem nauczycieli szkoły lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa szkolny plan nauczania dla danego zawodu.
W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Zespołu, a daną jednostką.
Zespół zgodnie z planem nauczania kieruje uczniów na praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracodawcą określającej w szczególności zakres praktyki, nazwę realizowanego programu nauczania dla danego zawodu, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.
§30a
Podstawową jednostką organizacyjną placówki oświatowej jest stała forma zajęć pozalekcyjnych (koło, zespół zainteresowań) ujęta w stałym tygodniowym planie pracy.
Każdy nauczyciel/instruktor jest odpowiedzialny za nabór wychowanków do swojego zespołu.
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach placówki oświatowej lub poza nimi.
Stałą formę zajęć tworzy co najmniej 12 wychowanków.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba wychowanków może być zmniejszona.
Tygodniowy wymiar zajęć w zespole wynosi co najmniej 2 godziny dla danej formy zajęć. Godzina zajęć w formach stałych wynosi 45 minut.
Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) powierza się jednemu nauczycielowi, lub powołanemu w tym celu zespołowi nauczycieli – instruktorów.
Placówka oświatowa prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego, tj. od 01 września do 31 sierpnia.
Zajęcia w formach stałych prowadzi się od poniedziałku do soboty, zaś w formach masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy (występy, festyny, wycieczki).
Godziny pracy placówki oświatowej ustala rada pedagogiczna Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę; są one dopasowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
Placówka oświatowej organizuje i współorganizuje imprezy zgodnie z corocznym kalendarzem imprez. Może również realizować inne zadania zlecone przez organ prowadzący.
Wszystkie zajęcia oferowane przez placówkę oświatową są bezpłatne.
Każda impreza musi być zgłoszona do Dyrektora Zespołu na co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem.
Wycieczki i inne imprezy organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie organizowania tych imprez.

§ 31
W Zespole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Zadania przypisane bibliotece mogą być realizowane przez bibliotekę szkolną prowadzoną przez inny organ prowadzący w ramach porozumienia.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu i rodzice zgodnie z jej regulaminem.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
Zadania biblioteki:
udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć dydaktycznych.
Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
organizowanie pracy w bibliotece:
opracowanie rocznego planu działalności biblioteki;
uzgadnianie stanu majątkowego z komórką organizacyjna do spraw księgowości;
sporządzanie śródrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego ocenę czytelnictwa poszczególnych klas;
praca pedagogiczna:
praca indywidualna z uczniem;
poradnictwo w doborze literatury;
realizacja treści ścieżki czytelniczo – medialnej zgodnie z programem;
udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych;
prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
organizowanie konkursów czytelniczych;
dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
praca organizacyjna:
gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
opracowywanie biblioteczne zbiorów;
selekcja zbiorów i ich konserwacja;
organizowanie warsztatu informacyjnego;
wydzielanie księgozbioru podręcznego;
prowadzenie katalogów;
udostępnianie zbiorów;
współpraca z uczniami:
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;
pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;
propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;
współpraca z rodzicami:
pomoc w doborze literatury;
popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb;
współpraca z nauczycielami:
wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
pomaganie nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych;
informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy Zespołu;
współpraca z innymi bibliotekami:
wspólne organizowanie imprez czytelniczych;
wymiana wiedzy i doświadczeń;
wypożyczania międzybiblioteczne;
udział w targach i kiermaszach.

§ 31a
Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia a ponadto korzysta z:
gabinetu pielęgniarki;
sal gimnastycznych, siłowni i boiska szkolnego;
sklepiku szkolnego;
zespołu żywienia;
pomieszczeń administracyjnych;
składnica akt;
szatni uczniowskich.

Rozdział V
Inne stanowiska kierownicze
§ 32
Stanowiska kierownicze w Zespole są tworzone w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę odpowiednio do warunków organizacyjnych, potrzeb i posiadanych środków finansowych.
Dyrektor Zespołu ustala, w przypadku gdy organ prowadzący przydzieli członka kadry kierowniczej, zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 33
W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu.

§ 34
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 35
Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie ciągłej opieki uczniom podczas ich pobytu w Zespole;
prawidłowe rozłożenie procesu dydaktycznego poprzez szczegółowe opracowanie planu pracy dydaktycznej, systematyczną kontrolę postępów ucznia w nauce oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności;
dbałość o wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne (zakup, samodzielne wykonanie lub przy pomocy rodziców i uczniów) oraz sprzęt szkolny;
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;
sprawiedliwe, obiektywne i bezstronne traktowanie uczniów w każdej sytuacji;
udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu ich niepowodzeń szkolnych;
doskonalenie warsztatu pracy przez udział w różnych formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
wypełnianie dodatkowych funkcji zleconych przez dyrektora Zespołu np. opieka nad organizacjami, salami itp.;
rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji dydaktycznej;
uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;
realizowanie zadań dodatkowych określonych w statutach Liceum, Technikum i placówki oświatowej.
Nauczyciel ma prawo do:
decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów edukacyjnych ucznia;
współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;
wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar.

§ 36
Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu i zaakceptowany przez radę pedagogiczną nauczyciel zwany przewodniczącym zespołu przedmiotowego.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
decyzje w sprawie wyboru programów nauczania;
opiniowanie opracowanych przez nauczycieli autorskich, innowacyjnych programów nauczania;
korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
wspólne opracowanie szczegółowych zasad i kryteriów oceniania uczniów;
wypracowanie wspólnych narzędzi badania wyników nauczania i diagnozowanie ich poziomu;
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
wspieranie w pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie;
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
organizowanie konkursów przedmiotowych;
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i olimpiadach.
Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi Zespołu i radzie pedagogicznej szczegółowego planu pracy z konkretnymi zadaniami do końca września każdego roku szkolnego.
Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do składania dwukrotnie sprawozdania z realizacji planowanych założeń, na śródrocznym i rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 37
Zadaniem wychowawcy oddziału klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej i opiekuńczej nad uczniami, a w szczególności:
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
inspirowanie i pomoc w działaniach zespołowych wychowanków;
rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca realizuje zadania poprzez:
opracowanie rocznego planu tematów godzin z wychowawcą zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu oraz Szkolnym Programem Profilaktyki;
otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia;
planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia społecznego w celu indywidualnego rozwoju ucznia i integracji zespołu uczniowskiego;
współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale klasowym poprzez uzgadnianie z nimi działań wychowawczych wobec ogółu uczniów;
utrzymywanie kontaktu z rodzicami celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;
współdziałanie z rodzicami celem udzielania im pomocy wychowawczej oraz otrzymanie od nich pomocy w swoich działaniach;
włączenie rodziców w sprawy oddziału klasowego i Zespołu;
kontakty z rodzicami uczniów w liczbie co najmniej 3 spotkań w roku szkolnym lub indywidualnych konsultacji;
udostępnianie uczniom informacji dotyczących szkół wyższego stopnia.
Wychowawcy korzystają w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
dyrektora Zespołu;
nauczycieli należących do zespołu wychowawców;
służb medycznych;
nauczyciela bibliotekarza;
rady pedagogicznej;
rady rodziców;
doradców metodycznych;
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu Filia w Krynicy Zdroju;
innych instytucji.
Wychowawca prowadząc dokumentację danego oddziału:
dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika;
kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe);
przygotowuje śródroczne, miesięczne i roczne zestawienia statystyczne;
wpisuje roczne oceny do arkusza ocen;
wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne umotywowanie ocen nagannych i wzorowych z zachowania);
dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły);
wypisuje świadectwa szkolne;
prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;
nadzoruje lub prowadzi rozliczenia kosztów wycieczek i imprez;
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy;
prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego.
Początkującym nauczycielom pełniącym funkcję wychowawcy przydziela się jako doradcę nauczyciela posiadającego doświadczenie i osiągającego dobre wyniki wychowania.
Nauczyciel w placówce oświatowej realizuje swoje zadania poprzez:
planowanie i organizowanie różnych form pracy rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, doskonalenia umiejętności oraz pogłębiania wiedzy wychowanków;
przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
przygotowanie i organizowanie konkursów, wystaw i zawodów;
współdziałanie z rodzicami wychowanków w realizacji zadań;
przyzwyczajanie wychowanków do ciekawych form spędzania wolnego czasu.

§ 38
W Zespole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
Zakres zadań i kompetencji pedagoga regulują odrębne przepisy.
Szczegółowy zakres kompetencji pedagoga szkolnego to:
realizacja zadań wynikających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 ustawy;
wspieranie nauczycieli wychowawców w prowadzeniu profilaktyki wychowawczej;
sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologiczne;
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej;
pedagogizacja rodziców;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
organizowanie doradztwa zawodowego dla uczniów oraz organizację współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogicznymi, a w razie potrzeby z poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom;
współudział w opracowywaniu programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu.

§ 39
Pracownicy niepedagogiczni wykonują swoje zadania zgodnie z przydzielonymi zakresami uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz regulaminem pracy.

Rozdział VII
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
§ 40
Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, który nie może być sprzeczny z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół, wydanymi na podstawie art. 22 ust1, pkt.1 ustawy. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny umieszczony jest na stronie internetowej Zespołu.
Nabór do szkół odbywa się przez:
składanie informacji o danych ucznia i wyborze szkoły drogą elektroniczną;
złożenie w siedzibie Zespołu dokumentów określonych w regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny;
Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przyjmuje uczniów od 15 do 18 roku życia po ukończeniu gimnazjum.
Zasady przyjęcia wychowanka do placówki oświatowej reguluje regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu.

§ 41
W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:
podanie do widomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
przeprowadzenie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła takie postępowanie przeprowadza,
ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
wykonanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie art.22 ust.1, pkt 1 ustawy.

§ 42
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia przechodzącego z innej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII
Prawa i obowiązki ucznia/wychowanka oraz nagrody i kary.
§ 43
Uczeń/wychowanek ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
uzyskania informacji, na początku roku szkolnego, na temat programów nauczania, zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz metod nauczania;
znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
wyrażania opinii i wątpliwości, dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
ochrony i poszanowania jego godności;
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych;
wolności sumienia i wyznania;
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
znajomości programów nauczania realizowanych na zajęciach edukacyjnych, planu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu;
proponowania tematyki planów wychowawczych, sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu;
otrzymywania na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów za wiadomości i umiejętności;
pomocy w przypadku trudności w nauce;
indywidualnego nauczania na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;
korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych;
wpływu na życie Zespołu przez działalność samorządową;
zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Zespole;
odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i podczas ferii;
uczestnictwa w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych i innych formach wypoczynku organizowanego przez Zespół;
uczestnictwa w życiu kulturalnym Zespołu.

§ 44
Uczeń/wychowanek ma obowiązek:
godnego i kulturalnego zachowania się w Zespole i poza nim;
systematycznego przygotowywania się do lekcji, aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
punktualnego przybywania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
podporządkowania się zaleceniom dyrektora Zespołu, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub samorządu oddziału/klasy;
przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań ludzi;
troszczenia się o mienie Zespołu i jego estetyczny wygląd;
szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji Zespołu lub szkół go stanowiących;
wystrzegania się szkodliwych nałogów;
przeciwdziałania agresji w Zespole;
dbania o schludny wygląd i przestrzegania zasad higieny osobistej
nie korzystania z telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych;
usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły nie później jednak niż do 2 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwień dokonuje wychowawca na podstawie:
dokumentu wystawionego przez lekarza;
dokumentu potwierdzonego podpisem rodzica/opiekuna prawnego;
wezwań urzędowych;
wiarygodnego wyjaśnienia dokonanego przez pełnoletniego ucznia;
korzystania z szatni;
pokrywania kosztów naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód;
przebywania na terenie Zespołu w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych;
nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty Zespołu bez zgody nauczyciela; zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów oraz w wyniku decyzji wychowawcy, innego nauczyciela bądź pielęgniarki.
Ucznia przebywającego w Zespole obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków oraz palenia tytoniu i e–papierosów.

& 44a
Uczeń jest obowiązany stosować się do ustalonych zasad ubierania się na terenie szkoły.
W szkole obowiązuje obuwie zamienne.
Uczeń jest obowiązany do uczęszczania do szkoły w czystym i schludnym stroju uczniowskim nie uwłaczającym godności osobistej, który składa się z (w dowolnym zestawieniu): spodni, spódnicy, bluzki, T-shertu, bluzki polo, swetra, koszuli, kamizelki, marynarki.
strój powinien być wygodny, niewyzywający (zakrywać bieliznę, a także brzuch i plecy) wykonany z nieprześwitującej tkaniny;
kolorystyka stroju powinna być stonowana;
poszczególne klasy mogą przyjąć jednolitą kolorystykę lub ustalić stale obowiązujące części stroju;
zabrania się noszenia krótkich spodenek, wystającej biżuterii, wyzywającego makijażu, fryzur związanych z subkulturami młodzieżowymi oraz emblematów klubów sportowych.
Podczas świąt państwowych, uroczystości szkolnych oraz egzaminów zewnętrznych obowiązuje strój galowy.
Szkoła może przyjąć, iż w określone dni niezwiązane z uroczystościami szkolnymi obowiązuje strój galowy.
Strój galowy chłopców składa się z eleganckiej koszuli, ciemnych długich spodni. Uczeń może założyć krawat, marynarkę oraz sweter.
Strój galowy dziewcząt składa się z jasnej bluzki i ciemnej spódnicy lub spodni. Uczennica może założyć sukienkę w stonowanych kolorach.
Uczniowie zobowiązani są do noszenia, na terenie szkoły identyfikatora z aktualnym zdjęciem.
Na zajęciach praktycznych z zakresu gastronomii i zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój wymagany przez nauczyciela prowadzącego.
Okrycie wierzchnie i obuwie należy pozostawić w szatni.
Zasady ubierania w szkole nie obowiązują podczas wycieczek szkolnych, wyjść do kina lub teatru, zawodów sportowych.

§ 45
W przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka, skargę do dyrektora Zespołu uczeń/wychowanek składa w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia naruszenia tego prawa.
Dyrektor rozpatruje skargę w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Uczniowi/wychowankowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego uzasadnionego odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty lub Starosty Nowosądeckiego, w zależności od charakteru sprawy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

§ 46
Uczeń/wychowanek może być nagrodzony za:
rzetelną naukę;
wzorową postawę;
wybitne osiągnięcia;
dzielność i odwagę.
Uczeń/wychowanek może być wyróżniony i nagrodzony:
oceną bardzo dobrą lub wzorową z zachowania;
pochwałą dyrektora Zespołu wobec wszystkich uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub inne premiowane;
wręczeniem dyplomu za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność społeczną, przesłaniem listu gratulacyjnego na ręce rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
przyznaniem nagrody rzeczowej lub finansowej.
Szczególnie wyróżniający się uczniowie/wychowankowie mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, samorządowe i państwowe oraz instytucje i organizacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
Nagroda może być udzielona na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, opiekuna, organizacji młodzieżowej, instytucji lub grupy po odpowiednim udokumentowaniu.
Przyznanie nagrody powinno być odnotowane w dokumentacji wychowawcy klasowego i Zespołu.

§ 47
Społeczność szkolna karze ucznia/wychowanka za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu:
upomnieniem wychowawcy klasy;
oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania;
upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu udzieloną wobec wszystkich uczniów z zaznaczeniem nagany w aktach ucznia;
zawieszeniem prawa do udziału:
w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;
w zajęciach stałych, okresowych lub okazjonalnych.
Karę wymienioną w pkt 4 wymierza w imieniu społeczności szkolnej dyrektor Zespołu na podstawie odpowiedniej uchwały rady pedagogicznej.
Z wnioskiem o ukaranie ucznia/wychowanka i propozycją rodzaju kary występują: wychowawca klasy, dyrektor Zespołu lub inny członek rady pedagogicznej, jeśli uzna to za uzasadnione.
Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego bądź rady rodziców.
Dyrektor Zespołu może w drodze decyzji, skreślić ucznia/wychowanka z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Uczeń/wychowanek może być skreślony z listy uczniów z powodu:
skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;
naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej innego ucznia, nauczyciela, pracownika nie będącego nauczycielem oraz innej osoby przebywającej na terenie Zespołu;
zaboru lub zniszczenia mienia Zespołu lub innej osoby o wartości uznanej jako znacząca;
wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innej osoby;
przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu bądź narkotyków;
świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia/wychowanka określonych w Statucie.
Uczeń pełnoletni albo rodzice lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego mają prawo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu odwołać się za pośrednictwem dyrektora Zespołu do Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 48
Zespół informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia/wychowanka o przyznanej mu nagrodzie, o której mowa w § 46, ust 2 pkt. 3-4 lub zastosowaniu wobec niego kary, o której mowa w § 47 ust. 1 pkt. 3-4, ust. 5.

Rozdział IX
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 49
Ocenianiu podlegają:
osiągnięcia edukacyjne ucznia;
zachowanie ucznia.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Zespole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.

§ 50
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Zespole;
przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 51
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, informują uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania ujętego w przedmiotowym systemie oceniania;
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na zajęciach edukacyjnych ujętych w przedmiotowym systemie oceniania;
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Wychowawca na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 52
Sposób oceniania i skala ocen:
oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący – 6;
stopień bardzo dobry – 5;
stopień plus dobry – +4;
stopień dobry – 4;
stopień plus dostateczny – +3;
stopień dostateczny – 3;
stopień dopuszczający – 2;
stopień niedostateczny – 1;
oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne ustala się według skali:
stopień celujący – 6;
stopień bardzo dobry – 5;
stopień dobry – 4;
stopień dostateczny – 3;
stopień dopuszczający – 2;
stopień niedostateczny – 1.
Ustala się następujące kryteria ocen:
stopień celujący otrzymuje uczeń:
którego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikający z programu nauczania;
umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce;
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów;
posługuje się poprawnym językiem;
stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
właściwie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
nie popełnia błędów językowych, a w wypowiedziach występują błędy stylistyczne;
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikający z materiału programowego dla treści podstawowych z danego przedmiotu;
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
popełnia błędy językowe;
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu koniecznych podstaw programowych, ale z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne na poziomie koniecznych wymagań programowych;
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania;
nie jest w stanie rozwiązać zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela;
popełnia rażące błędy językowe, posługuje się nieporadnym stylem, wykazuje duże trudności w mówieniu poprawnym językiem.
Oceny postępów ucznia notowane są systematycznie w dzienniku zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Uczeń powinien w ciągu okresu otrzymać przynajmniej trzy oceny bieżące z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (prac klasowych, testów, sprawdzianów).
Praca klasowa obejmuje wiadomości z poszczególnych działów programu nauczania lub jego części.
Sprawdzian wiadomości obejmuje wiadomości z maksimum trzech ostatnich lekcji i przeprowadza się go bez wcześniejszego uprzedzenia.
Test obejmuje zakres wiadomości określony przez nauczyciela.
Termin przeprowadzenia prac klasowych i testów nauczyciel podaje z tygodniowym wyprzedzeniem.
Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej lub teście ma obowiązek napisać zaległą pracę klasową lub test:
na pierwszych zajęciach po nieobecności trwającej 1 dzień;
w terminie 1 tygodnia po nieobecności trwającej co najmniej 3 dni.
9a. Dzień 13-go każdego miesiąca jest dniem, w którym uczeń nie może otrzymać z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności (sprawdziany, odpowiedź ustna) oceny niedostatecznej.
9b. Jeden raz w każdym okresie, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, po zapoznaniu się z treścią pierwszego pytania (lub na polecenie zaprezentowania pisemnej pracy domowej) uczeń ma prawo bez konsekwencji odmówić odpowiedzi (prawo nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych). Potwierdzeniem wykorzystania przez ucznia powyższego prawa jest „kropka”. Termin wykorzystania powyższego prawa upływa na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Ocena pracy, zdolności manualnych i wykorzystania teorii na zajęciach praktycznych dokonywana jest przez nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia praktyczne z uczniem.
Ocena praktyk zawodowych dokonywana jest na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna praktyk zawodowych i oceny uzyskanej na zaliczeniu praktyki.
Prace klasowe i testy powinny być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.
Ocenione prace pisemne uczeń może otrzymać na swoją prośbę do wglądu na lekcji podczas omawiania oceny z pracy.
Przy wystawianiu oceny uczeń jest informowany przez nauczyciela o uzyskanej ocenie, która wynika z zastosowania kryterium przedmiotowego systemu oceniania.
O ocenach uzyskanych przez uczniów wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniach odbywanych, co najmniej 3 razy w roku szkolnym lub w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą lub nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
Z poszczególnych przedmiotów oceniany jest przyrost wiedzy i umiejętności oraz poprawność języka.
Oceny są jawne dla ucznia i rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
Na wniosek ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi podczas zajęć edukacyjnych lub wychowawczych, a rodzicom/prawnym opiekunom ucznia podczas zebrań rodziców, konsultacji z nauczycielami lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, wychowawcą lub dyrektorem.
Nauczyciel jest obowiązany, indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub ustaleń zawartych w planie działań wspierających. Szczegółowe zasady regulują oddzielne przepisy.

§ 53
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, drugiego języka obcego, technologii informacyjnej, informatyki, zajęć komputerowych lub nauki jazdy pojazdem silnikowym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
wpływ zaburzeń i odchyleń na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z wyjątkiem ust.3.
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Na ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca, uwzględniając opinie nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne.

§ 55
Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, wyróżnia się dużą aktywnością na lekcjach, bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i odnosi w nich sukcesy;
aktywnie uczestniczy w życiu Zespołu, jest inicjatorem działań organizacji szkolnych, organizuje prace społeczne na rzecz Zespołu, chętnie pomaga kolegom w nauce, ma wysoką kulturę osobistą, dba o kulturę języka i swój wygląd, swoją postawą i zachowaniem pozytywnie wpływa na atmosferę w grupie;
jest koleżeński i lubiany, jest przykładem do naśladowania w Zespole i poza nim;
dba o honor, tradycję Zespołu i piękno mowy ojczystej;
dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;
systematycznie zmienia obuwie na wymagane w Zespole;
nie pali papierosów;
nie używa żadnych używek;
ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;
wywiązuje się z obowiązków ucznia;
uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu i klasy, pomaga kolegom w nauce;
nie sprawia kłopotów wychowawczych;
jest koleżeński, bierze aktywny udział w życiu Zespołu;
godnie i kulturalnie zachowuje się w Zespole i poza nim;
ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu, pomaga kolegom w nauce, nie sprawia kłopotów wychowawczych;
jest koleżeński i lubiany w klasie, szanuje sprzęt szkolny;
zachowuje się kulturalnie w Zespole i poza nim;
ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
w zasadzie przestrzega regulaminu Zespołu, ale są zastrzeżenia do jego zachowania i kultury osobistej;
mało aktywnie angażuje się w życie Zespołu i klasy;
ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
opuścił bez usprawiedliwienia 35 godzin lekcyjnych;
narusza regulamin Zespołu;
sprawia kłopoty wychowawcze, jest niezdyscyplinowany, ma szkodliwy wpływ na innych uczniów lub nie stosuje się do poleceń nauczycieli;
niegrzecznie i arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów;
przeszkadza na lekcjach, nie angażuje się w pracę klasy i Zespołu;
otrzymał upomnienie od wychowawcy lub dyrektora Zespołu;
ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
opuścił więcej niż 35 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
drastycznie narusza regulamin Zespołu;
nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
często spóźnia się na lekcje;
sprawia poważne kłopoty wychowawcze;
przejawia agresję słowną i fizyczną w stosunku do kolegów;
ma szkodliwy wpływ na innych uczniów;
popada w konflikt z prawem.
Ocenę zachowania podwyższa się za:
udział w olimpiadzie przedmiotowej;
udział w innych konkursach;
reprezentowanie Zespołu w zawodach sportowych;
pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;
pracę na rzecz Zespołu (np. sprzątanie terenów szkolnych) lub środowiska;
pracę na rzecz innych lub inną działalność charytatywną;
pomoc kolegom w nauce;
przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności;
wyjątkową kulturę osobistą;
100% frekwencję na zajęciach.
Ocenę zachowania obniża się za:
przeszkadzanie na lekcjach;
aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika Zespołu;
niewykonanie polecenia nauczyciela;
ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo;
udział w bójkach, zaczepianie słowne lub fizyczne;
złe zachowanie na wycieczce, dyskotece lub innej imprezie;
niszczenie sprzętu, umeblowania lub budynku;
niszczenie rzeczy innej osoby;
kradzież;
zaśmiecanie otoczenia;
palenie papierosów lub picie alkoholu;
spóźnianie się na lekcje;
niewłaściwy strój;
nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (np. dyżurnego);
opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia;
wyłudzanie pieniędzy, stosowanie przemocy;
fałszowanie dokumentów.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 56
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali określonej w § 52 ust.1, pkt.2 i § 54 ust.6 niniejszego Statutu, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w drugim tygodniu stycznia.
Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali określonej w § 52 ust.1, pkt.2 i § 54 ust.6 niniejszego Statutu.
Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas obowiązani są zorganizować spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami i poinformować ich o przewidywanych dla ucznia śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te otrzymuje również uczeń.
W przypadku braku osobistego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych są oni informowani przez wychowawcę klasy pisemnie.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
Roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia z religii/etyki do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 57
Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
W skład komisji, wchodzą:
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący w tym Zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
dwóch nauczycieli Zespołu lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
wychowawca klasy;
wskazany przez dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
przedstawiciel rady rodziców;
pedagog szkolny.
Z prac komisji sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.

§ 58
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Czas trwania egzaminu poprawkowego wynosi:
część pisemna – maksymalnie 60 minut;
część ustna – maksymalnie 15 minut na przygotowanie się i 15 minut na odpowiedź.
Pytania na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel egzaminujący.
Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają odrębne przepisy.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
Uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić, w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W tym przypadku dyrektor Zespołu postępuje zgodnie z zapisami § 57 ust.2-7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z wyjątkiem ust.8.
Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 59
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Zespół powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice/opiekun prawny składa podanie do dyrektora Zespołu o egzamin klasyfikacyjny w terminie 1–go dnia od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza się zgodnie z trybem i zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może zdawać go w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Zespołu.
Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, może złożyć w terminie 7 dni podanie do dyrektora Zespołu o niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia oceny. Zasady postępowania w tym przypadku są zgodne z zapisem w §.57 niniejszego Statutu.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem zapisów § 54 ust.3 oraz § 58 ust.8 niniejszego Statutu.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych, celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 54 ust.3 niniejszego Statutu.
Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.13, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Absolwenci, szkół wchodzących w skład Zespołu, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 60
Zespół jest jednostką budżetową.
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zespół posiada podłużną pieczątkę, która zawiera pełną nazwę, adres i może zawierać NIP i REGON.
Świadectwa wydawane uczniom Zespołu oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym
odciskiem pieczęci urzędowej szkoły danego typu, do której uczeń uczęszcza.
Zmiany w Statucie wprowadza się w drodze uchwał rady pedagogicznej Zespołu.
W dniu uchwalenia Statutu tracą moc postanowienia zawarte w statutach Liceum, Technikum oraz placówki oświatowej wchodzących w skład Zespołu.
Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkich członkom społeczności szkolnej.
Tablica Zespołu ma nazwę „Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie”.
Tablica Liceum ma nazwę „Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie”.
Tablica Technikum ma nazwę „Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie”.
Tablica placówki oświatowej ma nazwę „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie”.
Liceum posiada własny ceremoniał, hymn i sztandar.
Wzór legitymacji szkolnych i tryb wydawania regulują odrębne przepisy.
Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
Integralną częścią Statutu są:
załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej;
załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców;
załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
Załącznik nr 4 – Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia;
załącznik nr 5 – Regulamin dyżurów nauczycielskich;
załącznik nr 6 – Program wychowawczy Zespołu;
załącznik nr 7 – Program profilaktyki;
załącznik nr 8 – Regulamin rekrutacji uczniów i wychowanków do Zespołu;
załącznik nr 9 – Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego;
załącznik nr 10 – Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminów zawodowych;
załącznik nr 11 – Regulamin studniówki.