Informacje dla zdających egzamin maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego.

Tematy maturalne z języka polskiego.

Na część pisemną egzaminu zdający zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości(z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem(atramentem) i przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE. Nieprzestrzeganie tej zasady może stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu,
 • otrzymanymi kreskowymi naklejkami kodowymi(szkoły oraz numerem PESEL).

Na część ustną egzaminu zdający zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości(z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • na egzamin z języka polskiego dodatkowo z ramowym planem prezentacji i bibliografią oraz materiałami dozwolonymi przy prezentacji,
 • na egzamin z języków obcych nowożytnych dodatkowo z przyborami do pisania.

Zdający ma obowiązek:

 • zgłosić się na każdy egzamin, do wskazanej sali zgodnie z harmonogramem,
 • na egzaminy pisemne poranne najpóźniej o godz. 8.30(przed salą egzaminacyjną), a na egzaminy popołudniowe najpóźniej o godz. 13.30.
 • na egzaminy ustne zdający zgłaszają się odpowiednio wcześniej(przynajmniej 40 minut wcześniej) niż wyznaczona godzina orientacyjna, aby zapewnić płynność egzaminu,
 • okazać dokument tożsamości(i świadectwo ukończenia szkoły w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę), jeśli zostanie o to poproszony.
 • pracować na egzaminie samodzielnie. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

Zdający nie może:

 • spóźnić się na egzamin, osoby spóźnione nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej, (dotyczy także każdej części egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym),
 • wnosić na salę egzaminacyjną przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE,
 • wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
 • wnosić na salę toreb, plecaków itp. Jeśli zdający będą mieli je ze sobą, musza je pozostawić w miejscu wskazanym przez zespół nadzorujący egzamin.

TERMIN DOKONYWANIA ZMIAN W DEKLARACJACH MATURALNYCH

Zmiany w deklaracjach maturalnych będą dokonywane do 7 lutego 2014. Aby usprawnić to działanie uczniowie będą dokonywać zmian na godzinach wychowawczych lub innych zajęciach edukacyjnych z wychowawcą.

Zmiany dokonywane będą na deklaracjach wstępnych odpowiednimi wpisami czerwonym tuszem.
Po 07.02.2014 r. zdający nie może już dokonywać żadnych zmian w deklaracji maturalnej.