Stypendia na rok szkolny – akademicki 2013/2014

post5

Regulamin
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
ustanowionego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (zwane dalej Stowarzyszeniem) w Komunikacie ogłaszanym na początku roku szkolnego określa, jakie stypendia zostaną przyznane na kolejny rok szkolny/akademicki, w jakiej wysokości oraz jakie warunki winni spełniać kandydaci do stypendiów. Komunikat ogłaszany jest w szkołach objętych programem oraz za pośrednictwem strony www.almanachmuszyny.pl

 1. Przyznawane są stypendia w następujących kategoriach:
  1. stypendia naukowe za najlepiej zdaną maturę (największa ilość zdobytych punktów),
  2. stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniającej się w nauce i aktywności społecznej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  3. stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  4. stypendia socjalno-naukowe dla uzdolnionej młodzieży ze Starej Lubowli przyznawane we współpracy ze Stowarzyszeniem AMOS,
  5. stypendia naukowo-socjalne tak zwane stypendia pomostowe dla absolwentów Liceum w Muszynie, którzy dostali się na studia.
 2. Stowarzyszenie powołuje Komitety Stypendialne:
  1. Komitet stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych: Witold Kaliński (Warszawa/Wierchomla), przewodniczący, Małgorzata Przyboś (Kraków), sekretarz oraz członkowie: Barbara Kuca (Muszyna), Andrzej Tokarczyk (Muszyna), Beata Zacny (Kraków), Anna Rodak (Warszawa),
  2. Komitet stypendiów artystycznych: Zbigniew Bujarski (Kraków), przewodniczący, Mieczysław Smyda (Krynica), sekretarz, oraz Wojciech Dąbrowski (Warszawa),
  3. W składach powyższych komitetów muszą ilościowo przeważać osoby z poza Muszyny i Krynicy.
  4. Komitety stypendialne zobowiązane są do przestrzegania zasady unikania konfliktu interesów. Kwestia ta omawiana będzie przez zarząd Stowarzyszenia z członkami komitetów po zgłoszeniu list kandydatów do stypendiów. Osoby, u których po zgłoszeniu list kandydatów zaistnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów zostaną wyłączone ze składu komitetów. Zarząd dokona wówczas niezbędnych uzupełnień w składach komitetów.
 3. Zgłoszenia kandydatów
  1. Ustaloną ilość kandydatów naukowo-socjalnych oraz artystycznych do stypendiów zgłaszają do 20 czerwca Rady Pedagogiczne: Liceum w Muszynie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz Gimnazjów w Muszynie, Złockiem i Powroźniku.
  2. Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie przekazuje nazwisko osoby, która uzyskała największą ilość punktów na egzaminie maturalnym, jako kandydata do stypendium Barbary Kołodziejczak.
  3. Ponadto wspomniana wyżej Rada przekazuje nazwiska pięciu kandydatów, którzy uzyskali określoną w założeniach ilość punktów na egzaminie maturalnym oraz spełniają warunki odnośnie dochodowości w rodzinie, jako kandydatów do programu stypendiów pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
 4. Z kandydatami do stypendiów naukowych oraz naukowo-socjalnych odbywa rozmowę Komitet Stypendiów Naukowych i Naukowo-Socjalnych, decydując na tej podstawie o przyznaniu stypendium oraz jego ostatecznej wysokości, zaś decyzję o przyznaniu stypendiów artystycznych i ich wysokości podejmuje Komitet Stypendiów Artystycznych na podstawie publicznego koncertu kandydatów.
 5. Decyzje Komitetów Stypendialnych zatwierdza zarząd Stowarzyszenia na podstawie przedłożonych protokołów z ich obrad.
 6. Stypendia wręczane są zawsze w pierwszą sobotę lipca, w trakcie Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, w Ogrodzie „Wandy” w Muszynie.
 7. Informacje o przyznanych stypendiach publikowane są na stronie almanachmuszyny.pl oraz w kolejnych rocznikach Almanachu Muszyny.
 8. Przyznawane są stypendia dziesięciomiesięczne, dwumiesięczne oraz jednorazowe. Ze stypendystami Stowarzyszenie podpisuje umowy stypendialne. Stypendia wypłacane są 15 każdego miesiąca na konto stypendysty.
 9. Stowarzyszenie utrzymuje kontakt ze stypendystami i absolwentami programu stypendialnego.
 10. Na kapitał Funduszu Stypendialnego składają się dobrowolne wpłaty z tytułu dystrybucji rocznika „Almanach Muszyny” oraz granty pozyskane z innych źródeł. Wszyscy dokonujący wpłat na Fundusz Stypendialny odnotowywani są w kolejnym wydaniu „Almanachu Muszyny”. Stowarzyszenie składa wnioski do programów stypendialnych między innymi: Fundacji Batorego – “Równe szanse” oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – “Stypendia Pomostowe”. O fakcie otrzymania grantów Stowarzyszenie informuje na stronie almanachmuszyny.pl
 11. Stowarzyszenie ustanowiło specjalne konto Funduszu Stypendialnego. Nazwa konta: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Numer konta: 45 1020 3453 0000 8402 0175 8861 Dla pełnej transparentności Stowarzyszenie publikuje na stronie almanachmuszyny.pl kwartalne informacje o wpływach i wydatkach z kont Stowarzyszenia, w tym z konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

KOMUNIKAT
STYPENDIA NA ROK SZKOLNY/AKADEMICKI 2014/2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny informuje, że w dniu 5 lipca 2014 roku (sobota), podczas XXIV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, przyznane zostaną stypendia na rok szkolny 2014/2015, ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny.

 

 1. Stypendium naukowe im. Barbary Kołodziejczakw wysokości 500 złotych miesięcznie, przeznaczone dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, który najlepiej zda maturę i podejmie dzienne studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wypłacane będzie od października 2014 do czerwca 2015 roku;
  • Kandydata wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie.
 1. Trzy stypendia naukowo-socjalne, tak zwane stypendia pomostowe, w wysokości 500 złotych miesięcznie, wypłacane od października 2014 do czerwca 2015 roku. Stypendia mogą otrzymać wyróżniający się w nauce absolwenci Liceum w Muszynie, pochodzący z rodzin o niższych dochodach, którzy podejmą naukę na dziennych studiach magisterskich w uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym;
 • Kandydatów wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie spośród uczniów spełniających powyższe warunki, którzy zgłoszą gotowość ubiegania się o stypendium do Dyrekcji Liceum.

Stypendia współfinansuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

 1. 3. Trzystypendia naukowo-socjalnedla wyróżniających się uczniów Liceum w Muszynie, w wysokości 250, 200 oraz 150 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Preferowani są kandydaci z rodzin o niższych dochodach, którzy odnotowali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych;
 • Każdy uczeń Liceum, spełniający powyższe warunki, ma prawo zgłosić do Dyrekcji Liceum gotowość ubiegania się o stypendium. Trzech kandydatów do stypendium zgłasza – w terminie do 20 czerwca 2014 roku – Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie;
 • 5 lipca 2014 roku o godz. 10.00 w Liceum w Muszynie odbędzie się rozmowa kandydatów z Komitetem Stypendialnym;
 • Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy Witold Kaliński, a sekretarzem Komitetu jest Małgorzata Przyboś.

Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.

 1. Stypendium naukowo-socjalne dla wyróżniającego się w nauce ucznia Gimnazjum w Starej Lubowli w wysokości 250 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.
 • Kandydatów do stypendiów wskazuje Komitet Stypendialny powołany przez Stowarzyszenie Amos w Starej Lubowli. Komitetem kieruje Anton Karniš, prezes Stowarzyszenia AMOS, a sekretarzem Komitetu jest Gabriela Malastová, sekretarz Stowarzyszenia AMOS.
 1. Dwa stypendia socjalno-naukowedla wyróżniających się uczniów Szkół Muzycznych w Krynicy i Nowym Sączu, pochodzących z gmin Muszyna i Krynica. Preferowani są kandydaci z rodzin o niższych dochodach. Stypendia w wysokości 200 i 150 złotych miesięcznie wypłacane będą od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.

Ponadto przyznane będzie pięć stypendiów dwumiesięcznych w łącznej kwocie 500 złotych każde, przeznaczonych na dofinansowanie udziału w konkursach i kursach muzycznych w roku szkolnym 2014/2015.

 • Każdy uczeń spełniający powyższe warunki ma prawo zgłosić gotowość ubiegania się o stypendium. Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej w Krynicy w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu zgłasza do konkursu siedmiu kandydatów, w terminie do 20 czerwca 2014 roku;
 • Publiczny koncert kandydatów do stypendium odbędzie się 4 lipca 2014 roku o godzinie 18 w Szkole Muzycznej w Krynicy,
 • Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy profesor Zbigniew Bujarski, a sekretarzem Komitetu jest Mieczysław Smyda.

Stypendia współfinansuje Spółdzielnia Muszynianka z Krynicy.

 1. Trzy stypendia naukowo-socjalnedla wyróżniających się uczniów z gimnazjów z Muszyny, Powroźnika oraz Złockiego, pochodzących z rodzin o niższych dochodach. Stypendia w wysokości 200, 150 oraz 100 zł miesięcznie wypłacane będą od września 2014 roku do czerwca 2015.
 • Po jednym kandydacie do stypendium zgłaszają – w terminie do 20 czerwca 2014 roku Rady – Pedagogiczne Gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Złockiem;
 • 5 lipca 2014 roku o godz. 10.00 w Liceum w Muszynie odbędzie się rozmowa kandydatów z Komitetem Stypendialnym;
 • Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy Witold Kaliński, a sekretarzem Komitetu jest Małgorzata Przyboś.

Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.

Zarząd

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny – Muszyna, 31 sierpnia 2013 roku

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny informuje, że w dniu 6. lipca 2013 roku, podczas XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, przyznane zostaną stypendia na rok szkolny 2013/2014, ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny.

  1. Stypendium naukowe imienia Barbary Mikołajczak

   w wysokości 500 złotych miesięcznie, przeznaczone dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, który najlepiej zda maturę i podejmie dzienne studia w roku akademickim 2013/2014. Stypendium wypłacane będzie od października 2013 do czerwca 2014 roku; Kandydata wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie.

  2. Trzy stypendia naukowo-socjalne, tak zwane stypendia pomostowe,

   w wysokości 500 złotych miesięcznie, wypłacane od października 2013 do czerwca 2014 roku. Stypendia mogą otrzymać wyróżniający się w nauce absolwenci Liceum w Muszynie, pochodzący z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 893 zł lub 1021 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, którzy podejmą naukę na dziennych studiach magisterskich. Trzech kandydatów wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

  3. Trzy stypendia naukowo-socjalne 

   dla wyróżniających się uczniów Liceum w Muszynie, w tym dwa w wysokości 300 oraz 250 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2013 roku do czerwca 2014 roku, oraz jedno stypendium dwumiesięczne w wysokości 500 złotych łącznie. Preferowani są kandydaci, którzy odnotowali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz pochodzący z rodzin o niższych dochodach. Trzech kandydatów do stypendium zgłasza w terminie do 20 czerwca 2013 roku Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie. 6 lipca 2013 roku o godz. 10 w Liceum w Muszynie odbędzie się rozmowa kandydatów z Komitetem Stypendialnym; Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy Witold Kaliński, a sekretarzem Komitetu jest Małgorzata Przyboś.

  4. Dwa Stypendium naukowo-socjalne

   dla wyróżniających się w nauce uczniów Gimnazjum w Starej Lubowli w wysokości 250 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Kandydata do stypendium wskazuje Komitet Stypendialny powołany przez Stowarzyszenie Amos w Starej Lubowli. Komitetem kieruje Anton Karniš, prezes Stowarzyszenia AMOS, a sekretarzem Komitetu jest Gabriela Malastová, sekretarz Stowarzyszenia AMOS.

  5. Trzy stypendia naukowo-socjalne

   dla wyróżniających się uczniów gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Złockiem, w wysokości 200 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Preferowani są kandydaci, którzy odnotowali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz pochodzący z rodzin o niższych dochodach. Trzech kandydatów do stypendium zgłaszają w terminie do 20 czerwca 2013 roku Rady Pedagogiczne Gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Złockiem. 6 lipca 2013 roku o godz. 10 w Liceum w Muszynie odbędzie się rozmowa kandydatów z Komitetem Stypendialnym; Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy Witold Kaliński, a sekretarzem Komitetu jest Małgorzata Przyboś.

  6. Pięć stypendiów socjalno-naukowych

   dla wyróżniających się uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy. Preferowani są kandydaci osiągający ponad przeciętne wyniki oraz zdobywający uznanie na konkursach z rodzin o niższych dochodach. Dwa stypendia w wysokości 250 i 200 złotych miesięcznie, wypłacane będą od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Ponadto przyznane będą trzy stypendia dwumiesięczne w łącznej kwocie 500 złotych każde, przeznaczone na dofinansowanie udziału w konkursach i kursach muzycznych w roku szkolnym 2013/2014. Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej w Krynicy zgłasza pięciu kandydatów w terminie do 20 czerwca 2013 roku. Publiczny koncert kandydatów do stypendium odbędzie się 5 lipca 2013 roku o godzinie 18 w Szkole Muzycznej w Krynicy, z udziałem gości XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. Komitetowi Stypendialnemu przewodniczy profesor Zbigniew Bujarski z krakowskiej Akademii Muzycznej, a sekretarzem Komitetu jest Mieczysław Smyda.

 

Będzie to XV jubileuszowa edycja programu Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Zapraszamy wszystkich absolwentów naszego programu na XXIII Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, a także podzielenia się na łamach Almanachu Muszyny oraz stronie www.almanachmuszyny.pl informacjami o swoich losach, sukcesach i radościach w życiu zawodowym i prywatnym.

TUTAJ znajduje się szczegółowy regulamin funduszy stypendialnego.