60 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZIEMSKIEGO, PZS MUSZYNA, 18 MARCA 2015 r.

Eliminacje odbędą się 18 marca 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Muszynie, na ulicy Krzywej 1, rejestracja od godz. 9.00, rozpoczęcie konkursu o 9.30.Poczęstunek i obiad w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie, Rynek 13.Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy – Monika Fabisiak, tel. 603079484; Anna Bursztyńska-Rucka tel. 600263957.

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 60. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
– obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
– środowiskowych, miejskich, gminnych;
– powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
– wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 10 maja 2015 r;
– spotkań finałowych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
– przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
– zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we
wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
– turniej A i B 17 – 20 czerwca 2015 r. w Ostrołęce;
– turniej C 4 – 6 czerwca 2015 r. w Słupsku;
– turniej D 10 – 13 czerwca 2015 r. we Włocławku.
Termin zgłoszenia: 10 marca 2015 r.

Adres placówki: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ w MUSZYNIE, 33-370 MUSZYNA, ul. RYNEK 13

R e g u l a m i n
I.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.
1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;

– drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
– wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2015 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
turniej teatrów jednego aktora – 4 – 6 czerwca 2015 roku w Słupsku;
turniej poezji śpiewanej 10 – 13 czerwca 2015 roku we Włocławku
turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa 17 – 20 czerwca 2015 roku w Ostrołęce.
4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II. 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.
TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
– dorosłych.

2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
– 3 utwory śpiewane
– 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące z a s a d y:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.
1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
– przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
– przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
4. Nie mogą być jurorami:
a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.

5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
– interpretacja utworów;
– kultura słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
– celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
– kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
– opracowanie dramaturgiczne;
– opracowanie reżyserskie;
– wykonanie zadań aktorskich;
– pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
– zgodność muzyki z charakterem wiersza;
– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
– wartości artystyczne muzyki.

6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.
7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.
W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Decyzja Sądu jest ostateczna.
9. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
10. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.
1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.
2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
– w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;
– w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
– w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego – przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu – na adres Zarządu Głównego TKT;
– w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.
3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY’2014 dla Polaków z zagranicy.
4. W finałach 60. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

V.
1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
2. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:

a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
– 2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
– nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
– nagrodę publiczności;
– nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;

b. w turnieju teatrów jednego aktora
– nagrodę główną;
– nagrodę publiczności;
– nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
– nagrodę główną;
– nagrodę publiczności;
– nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.
– nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.
– zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.
3. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.
2. Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.
3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TK T, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel, fax 825-39-73; e-mail tkt@tkt.art.pl
4. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
5. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
– popularyzacja Konkursu;
– zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
– zapewnienie środków oraz właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
6. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

Informacje, pliki do ściągnięcia: www.tkt.art.pl

 

 

 

Jubileusz XXX-lecia

2 lutego 2015 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: XXX – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i XXXV – lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej.  Uroczystości w Powiatowym Zespole Szkół honorowym patronatem objął Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak.

Msza św. została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca przez ks. proboszcza Pawła Stabacha, a kazanie wygłosił ks. mgr lic. Tomasz Jamka.

Uroczystości oficjalne i część artystyczna odbyły się na hali sportowo – widowiskowej. Gości powitała dyrektor PZS w Muszynie mgr inż. Izabela Łabuś. Konferansjerami byli Anna Małek (IIA) i Tomasz Majkrzak (IIIA).

Zaproszenie na obchody jubileuszowe przyjęli:

 • Starosta  Nowosądecki  Pan Marek Pławiak
 • Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk
 • Pan Marian Ryba – członek Zarządu Rady Powiatu Nowosądeckiego
 • Radni  Powiatu Nowosądeckiego:
  Pani Zofia Nika
  Pan Andrzej Gancarz
  Pan Stanisław Sułkowski
  Pan Włodzimierz Oleksy
 • Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Zbigniew Czepelak
 • Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan dr Jan Golba
 • Wiceburmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Pan Włodzimierz Tokarczyk
 • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan Jerzy Majka
 • Pani Iwona Wachna, kierownik Referatu do Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
 • Proboszcz parafii Św. Józefa księdz Paweł Stabach
 • Dyrektor KO Delegatury w Nowym Sączu Pan  Stanisław Szudek
 • Dyrektorzy i Wicedyrektorzy  Szkół  i Placówek  prowadzonych przez  powiat
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 • Marcel Tribus Dyrektor Gimnazjum imienia Leonarda Stockela w Bardejowie
 • Redaktor Naczelna Almanachu Muszyny Pani Bożena Mściwujeską – Kruk
 • Prezes Stowarzyszenia „Harnicy Kultury” w Muszynie  Pani Barbara Rucka
 • Wieloletni Dyrektora OPP Pan Stanisław Zygadło
 • Prezes Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  Pan Ryszard Mosur

Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak wraz z Wicestarostą panem Antonim Koszykiem i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu panem Zbigniewem Czepelakiem wręczyli zasłużonym nauczycielom Jabłka Sądeckie.

Złote Jabłko otrzymali: p. Monika Fabisiak i p. Adam Bartusiak.

Srebrne Jabłko otrzymali: p. Beata Prusak, p. Anna Bursztyńska-Rucka, p. Zenon Smyda, p. Bartłomiej Tokarczyk.

Wyróżnieni zostali również  p. Krystyna Tomasiak, p. Marek Dymek i p. Piotr Rutka.

Bogato ilustrowaną fotografiami historię Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego przedstawiła mgr Monika Fabisiak, a Ogniska Pracy Pozaszkolnej mgr Bartłomiej Tokarczyk.

Część artystyczną, która odbyła się po ślubowaniu klas pierwszych,  przygotowali uczniowie PZS pod kierunkiem mgr Anny Bursztyńskiej –Ruckiej, którzy odegrali Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego.
Wystąpili:
Antenor – Oskar Tokarczyk
Aleksander – Antoni Lorek
Helena – Izabella Wilas
Pani Stara – Weronika Sułkowska
Kasandra – Marzena Niedzielska – Pawliszak
Poseł – Anna Małek
Ulisses – Jakub Rypel
Menelaos – Marcin Polański
Priamus– Szymon Gościński
Chór: Adrianna Mizera, Wiktoria Prałat,
Paula Tylek, Paulina Homa, Róża Lasota
Taniec wykonały: Magdalena Peregrym , Patrycja Piwowar
Stroje przygotowały: Aleksandra i Zuzanna Oleksa
Muzyka: Justyna Nieć
Obsługą techniczną zajęli się: Paweł Hadała, Filip Wrona,
Piotr Plata

Po przemówieniach i życzeniach od gości nastąpiło otwarcie wystaw jubileuszowych, prezentujących dorobek Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Honorowego przecięcia wstęgi dokonali:
Starosta Nowosądecki p. Antoni Koszyk
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Zbigniew Czepelak
Wieloletni, emerytowany Dyrektor OPP p. Stanisław Zygadło
Dyrektor PZS w Muszynie p. Izabela Łabuś

Wystawę przygotowali:

Anna Bursztyńska – Rucka
Alicja Adamczyk
Anna Długosz
Dagmara Góraj – Kałucka
Aneta Peregrym
Beata Prusak
Angelika Stoińska
Małgorzata Zielińska
Krystyna Tomasiak
Marek Dymek
Bartłomiej Tokarczyk
Tomasz Przyborowski
Uczennice kl. II B: Julia Pawlik, Joanna Świerczek, Marzena Niedzielska – Pawliszak, Katarzyna Synowiec

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW:

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”

/Jan Kochanowski/

Dzięki ofiarności i życzliwości sponsorów możliwa była realizacja uroczystości. Uroczystość wsparli:

 • Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” i Pan Prezes Andrzej Gancarz
 • Spółdzielnia Pracy Muszynianka i Pan Prezes Ryszard Mosur
 • Firma „Cechini”
 • Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki
 • Usługi remontowo–budowlane Jan Sarata
 • Willa „ELIZA” / ENGLISH ZONE Edyta i Sławomir Pych
 • „HalStaś” sklep wielobranżowy Kamil Pych
 • Restauracja & Pizzeria Agnieszka Barnowska
 • Ewa i Jarosław Hans
 • Lodziarnia JAGÓDKA Miranda i Martin Wróbel-Přeček
 • Aleksandra i Krzysztof Kubiesa Agencja Reklamowa PositiveColors
 • Apteka „Św. Jana” S. C. Dominika Jabłońska, Maria Gębka
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe Bożena i Grzegorz Romańczyk
 • Pan Artur Hadała i Pan Jacek Wiśniowski

Serdecznie dziękujemy również za pomoc w organizacji uroczystości

 • Radzie Rodziców PZS w Muszynie
 •   p.Kamilowi Kijowskiemu
 • TvM
 • mgr Agnieszce Kmiecik i uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Relacja z uroczystości:

http://www.muszyna.tv/pl/35979/145533/Jubileusz_XXX_lecia_Liceum_w_Muszyie.html

 

Działania w ramach projektu Comenius „The World: Through My Eyes, Through Your Eyes” „Świat widziany moimi i twoimi oczami”

frse
3 lutego 2015 r. po południu sala języka angielskiego w naszej szkole zamieniła się w
klimatyczny salon SPA dla mam. Wszystko za sprawą uczniów klasy 2A LO, którzy w
ramach projektu Comenius „Świat widziany moimi i twoimi oczami” starali się spojrzeć na
rzeczywistość z perspektywy kobiet. Chwila relaksu, upiększającego peelingu, odżywczych
maseczek i relaksujących masaży pozwoliły na rozmowę, bliższe poznanie i zacieśnienie
relacji. Oprócz samodzielnie przygotowanych naturalnych i jadalnych kosmetyków uczniowie przygotowali również owocowo-czekoladowy poczęstunek dla zagonionych i zapracowanych mam.
Czytaj dalej

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

OPPXXXV – lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej    

i   XXX – lecia Liceum OgólnokształcącegoJan Kochanowski

im. Jana Kochanowskiego

 

pod honorowym patronatem

Starosty Nowosądeckiego p. Marka Pławiaka

Muszyna, 2 lutego (poniedziałek) 2015 roku

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

12:00   Msza Święta w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca

13:15   Uroczysta akademia

(w hali sportowej budynku Szkoły, Muszyna, Rynek 13)

15:15   Otwarcie wystawy okolicznościowej

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w siatkówce dziewcząt szkół średnich

29 stycznia 2015 r w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w siatkówce dziewcząt szkół średnich.

W turnieju wystartowało dziewięć szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju, Zespół  Szkół w Łącku, Liceum Ogólnokształcące w  Starym  Sączu, Liceum Ogólnokształcące w  Grybowie, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespół Szkól w Marcinkowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej i drużyna gospodarzy, czyli Powiatowego Zespołu  Szkół  w Muszynie. Czytaj dalej

Zebranie z Rodzicami

unnamed

W dniu 21.01.2015 o godz. 16.00 odbędą się zebrania
z Rodzicami, na których zostaną przedstawione informacje o postępach w nauce za I semestr.
Dyżur nauczycieli od godz. 16.00 do 18.00.

Zapraszamy również na spotkanie z pracownikami Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej MONAR z Nowego Sacza. Tematem przewodnim będzie rozpoznawanie i przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży.
Przewidywany czas spotkania ok. 45 minut.