Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
W MUSZYNIE
na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

 1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych i szkół  oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  28 maja 2010r.w sprawie   świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.Nr 97 poz. 624 )
 3. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w  Krakowie z dnia 03 lutego 2014r.

§ 1

 1. Rekrutacja do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w roku szkolnym 2014/2015 odbywa się systemem  rekrutacji elektronicznej.

 § 2

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

1.       Przewodnicząca           – mgr Mirosława Hadała
2.       Sekretarz                       –  Barbara Wietecha
3.       Administrator             – mgr Zenon Smyda

 § 3

1.       Kandydaci do szkoły w okresie od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014r. do godz. 1300.

 • dokonują rejestracji  w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej  rekrutacji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły ( jeżeli preferujesz wybór naszej szkoły umieść jej nazwę na pierwszym miejscu),
 • kandydaci z gimnazjum, które nie jest objęte systemem elektronicznym składają podanie w sekretariacie szkoły.

§ 4

 1.  Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach :

4 lipca 2014 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 8 lipca 2014 r. godz. 12.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające.

 2. Informacje o przyjęciach do szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1500.

§ 5

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny  z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1)     języka polskiego,

2)     historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)     matematyki,

4)     przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

 • celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),
 • bardzo dobry – 18 punktów,
 • dobry – 15 punktów,
 • dostateczny – 10 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.

4.  Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

a)     ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

b)     za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.

c)     za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

5.  Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2

6.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.   Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

8. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas:

 Liceum Ogólnokształcące:

 a)   Do klasy  z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski , j. angielski , geografia

 –   j. polski; j.angielski, geografia, drugi język obcy,

 b)   Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: biologia , chemia,  j.angielski

–  j. polski; biologia, chemia, j.angielski,

 c)    Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka,  informatyka,  fizyka

 –   j. polski; matematyka, fizyka,  informatyka

 Technikum:

 a) Do klasy o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych

 –  j. polski ,  j.angielski, biologia, technika    

 b) Do klasy o specjalności technik obsługi turystycznej:

 –  j. polski ,  j.angielski, geografia, technika

§ 6 

1.     Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przy równorzędnych wynikach w postępowaniu      kwalifikacyjnym mają:

a) kandydaci posiadający orzeczenia z uprawnionej poradni  psychologiczno-pedagogicznej  w tym  publicznej poradni specjalistycznej.

b) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

c) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program  lub tok nauki.

§ 7

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1)  świadectwo ukończenia gimnazjum;

2)  zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;

3)  w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

4)  zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 5 .

5) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. 

§ 8 

1.   Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki szkole  są: oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.  Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną.

§ 9

1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

2. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą   z dnia 14.XII.1982r.o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej).

§ 10

1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniona w trybie administracyjnym.
2. Kwestie sporne  w sprawie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jedynie w trybie skargowym.

§ 11

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem  określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.