Tematy maturalne z języka polskiego 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
w roku szkolnym 2013/2014
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
W MUSZYNIE

LITERATURA

 1. Omów funkcje motywu świata jako teatru, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
 2. Motto i jego funkcje w dziełach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
 3.  Rola stereotypów w kształtowaniu obrazu innych narodowości w wybranych utworach literackich. Przedstaw temat, analizując przykłady
 4. Omów różne katastroficzne wizje kultury, społeczeństwa i świata, analizując wybrane przykłady literackie
 5. Tytuł i jego funkcje w dziełach literackich. Przedstaw temat, analizując konkretne przykłady
 6. Omów rolę poety i poezji, analizując wybrane utwory literackie dwóch różnych epok
 7. Polaków portret literacki – obiektywizm czy mitologizacja? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
 8. Przedstaw nawiązania do epoki romantyzmu i ich funkcje w literaturze współczesnej, analizując wybrane przykłady
 9. Literatura staropolska jako źródło inspiracji dla poezji współczesnej. Przedstaw różnorodność nawiązań i ich funkcje, analizując  wybrane przykłady
 10. Rola kostiumu historycznego w utworach literackich. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych pozycji literatury romantycznej i pozytywistycznej
 11. Zakończenie i jego funkcje w dziele literackim. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 12. Narrator wobec świata przedstawionego i czytelnika. Omów typy i funkcje narracji w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady
 13. Mała ojczyzna” jako przedmiot fascynacji i mitologizacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty
 14. Omów problem zmagania się człowieka ze złem , analizując wybrane przykłady dzieł literackich
 15.  „Ars poetica” jako temat poezji. Przedstaw i omów różne koncepcje poezji, sformułowane w utworach literackich, analizując wybrane przykłady
 16. Niepogodzeni ze światem. Rozważ różne funkcje, znaczenia i oblicza buntu i wyobcowania, analizując postawy wybranych bohaterów literackich
 17. Filozofia jako inspiracja literacka. Omów wpływ różnych tendencji filozoficznych na literaturę, analizując wybrane utwory
 18. Legendy literackie – dokonaj prezentacji wybranych przykładów (np. Stanisław Przybyszewski, Marek Hłasko, Leopold Tyrmand …)
 19. Potęga wyobraźni – dokonaj analizy światów przedstawionych w literaturze kreacyjnej (np. Bolesław Leśmian, Bruno Schulz)
 20. Omów funkcjonowanie motywu arkadyjskiego, analizując wybrane przykłady literackie trzech wybranych epok
 21. Człowiek wobec czasu. Ukaż problem, analizując wybrane przykłady literackie
 22.  Poetyckie obrazy domu i bezdomności w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Przywołaj  i omów wybrane przykłady
 23. Omów motyw zdrady, analizując teksty literackie reprezentujące różne epoki
 24. Groteska jako sposób ukazania absurdu świata. Omów to zagadnienie w odniesieniu do tekstów Sławomira Mrożka (opowiadania i dramaty)
 25.  Bohater literacki – dekadent. Przedstaw najciekawsze kreacje w literaturze polskiej i światowej, analizując wybrane przykłady
 26. Na krawędzi moralności – walka o władzę a sumienie bohatera. Omów problem, analizując wybrane przykłady
 27.  Mogiły…grobowce…cmentarze… Przywołaj  i omów wybrane przykłady oraz wskaż ich funkcje w utworach
 28. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach, analizując  przykłady
 29.  Biesiady, wesela i bale – przedstaw rolę motywu, analizując wybrane przykłady literackie
 30.  Relacje między rodzicami a dziećmi upamiętnione przez literaturę. Omów temat i przedstaw wnioski z analizy wybranych utworów
 31.  Polska powieść historyczna. Na wybranych przykładach dokonaj porównania różnych sposobów prezentacji oceny naszej przeszłości
 32.  Strój bohatera literackiego jako sposób charakterystyki postaci. Omów temat, analizując wybrane przykłady
 33.  Prorocy, wróżbici, czarownicy… Przedstaw i omów ich rolę w utworach literackich różnych epok
 34.  Człowiek jako zdobywca świata, wynalazca, wieczny poszukiwacz… Omów temat, analizując wybrane przykłady
 35.  Odwołaj się do wybranych przykładów i omów funkcjonowanie motywu snu w polskiej i obcej powieści
 36.  Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady
 37. Motyw obowiązku w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady
 38. Wyjaśnij jaką funkcję pełnią przedmioty w utworach literackich różnych epok, analizując wybrane przykłady.
 39. Literackie manifesty epoki oraz ich ranga. Omów zagadnienia na wybranych przykładach
 40. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
 41.  Rola epizodu oraz bohatera „trzecioplanowego” w strukturze i treści dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach
 42. Omów rolę i znaczenie twórczości drugiego obiegu w Polsce lat 1970 – 1989. Odwołaj się do analizy wybranych utworów literackich
 43. Wizerunek artysty modernistycznego w literaturze europejskiej i w literaturze polskiej. Porównaj odwołując się do analizy wybranych utworów
 44. Motyw vanitas w utworach literackich. Dokonaj zestawienia porównawczego analizując wybrane przykłady
 45. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Porównaj,  analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej
 46. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady różnych rodzajów apokryfu i literatury apokryficznej z epoki staropolskiej oraz XX lub/i XXI wieku
 47. Sposoby kreowania portretu w literaturze okresu romantyzmu (np. w gawędzie i literaturze gawędowej). Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 48. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów
 49. Nowe pokolenie polskiego reportażu (W. Jagielski, L. Ostałowska, M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, A. Fostakowska, M. Grzebałkowska). Scharakteryzuj pisarstwo reportażowe wybranych autorów wskazując na indywidualne i wspólne właściwości ich stylu
 50. Polska w alegorii i symbolice literackiej i malarskiej. Omów temat na wybranych przykładach
 51. Różnorodne realizacje oraz funkcje konceptu w literaturze XVI, XVII i XVIII w. Porównaj je, analizując wybrane przykłady
 52. Obcowanie z tajemnicą jako motyw lub/i temat w liryce polskiego romantyzmu.  Porównaj różne jego/ich ujęcia, analizując wybrane przykłady.
 53. Pozytywiści wobec doświadczenia nowoczesności. Porównaj różne sposoby ujęcia tego zagadnienia na podstawie analizy wybranych utworów
 54. Doświadczenie podróży w XIX- lub/i XX-wiecznych relacjach kobiet. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
 55. Jak zmieniał się wizerunek artysty w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku? Na podstawie analizy wybranych utworów scharakteryzuj i porównaj różne sposoby kreowania tego wizerunku
 56. Autobiografia jako tworzywo literackie. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory pochodzące z XIX i XX wieku

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Motyw stworzenia świata i człowieka w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
 2. Obraz zaświatów w tekstach kultury. Omów sposoby jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
 3. Funkcje i znaczenie motywu labiryntu w literaturze i sztuce XX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 4. Motyw jabłka i jego funkcje w wybranych dziełach literackich i malarskich. Przedstaw temat, dokonując analizy wybranych przykładów
 5. Czas jako element znaczący w dziele – analizując temat odwołaj się do tekstów różnych epok (teatr, film, literatura, malarstwo)
 6. Młodość jako temat literacki i malarski. Przedstaw realizacje różnych twórców, analizując wybrane przykłady
 7. Od dziennikarstwa do literatury. Omów problem na przykładzie powieści  i /lub reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i/lub Hanny Krall
 8. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. Sienkiewicz   i Matejko). Omów na wybranych przykładach
 9. Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Omów na wybranych przykładach.
 10. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł)
 11. Portrety mężczyzn w tekstach kultury i literatury. Omów sposoby kreowania  i funkcje na wybranych przykładach z dowolnej epoki
 12. Literackie i malarskie ujęcia tych samych motywów folklorystycznych. Omów na wybranych przykładach
 13. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj funkcję ubioru w różnych tekstach kultury
 14. Kalokagatia w kulturze starożytnej i współcześnie. Omów temat odwołując się do wybranych tekstów kultury
 15. Muzyka i poezja w twórczości Jacka Kaczmarskiego jako obraz oczekiwań  i przemian społecznych w Polsce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
 16. Autoportrety literackie i malarskie twórców. Omów temat na wybranych przykładach
 17. Twarz człowieka jako wyraz zainteresowania artystów różnych dziedzin sztuki (literatura, malarstwo, rzeźba, plakat, film). Omów temat na wybranych przykładach
 18. Polska w alegorii i symbolice literackiej i malarskiej. Omów temat na wybranych przykładach
 19. Literackie i malarskie obrazy ważnych wydarzeń historycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
 20. Motywy myśliwskie w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
 21. Szkoła w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 22. Współczesny kabaret – jego rodowód oraz korelacja sztuk w nim funkcjonujących. Zbadaj i wyjaśnij problem
 23. Związki literatury z fotografią. Przedstaw różne rodzaje relacji między tymi sztukami, analizując wybrane przykłady.
 24. Wpływ commedii dell’arte na twórców dramatu i teatru późniejszych epok. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady dzieł literackich i przedstawień teatralnych.

JĘZYK

 1. Słowa-klucze – ich znaczenie w twórczości poetów. Omów zjawisko, analizując i interpretując wybrane utwory
 2. Dokonaj analizy językowej listów do redakcji w wybranych pismach kobiecych i/lub młodzieżowych
 3. Język Kościoła. Omów temat, analizując wybrane kazania, teksty publicystyczne, encykliki
 4. Przedstaw funkcje eksperymentów językowych w poezji, analizując wybrane utwory
 5. Komizm słowny i sposoby jego realizowania –  przedstaw na podstawie analizy wybranych utworów różnych autorów
 6. Nazwiska znaczące w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady
 7. Retoryczność w  piśmiennictwie epok dawnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady
 8. Troska o język narodowy dawniej i dziś.  Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady
 9. Porównanie jako środek stylistyczny i jego funkcje w wybranych utworach literackich. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
 10. Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady
 11. Indywidualizacja języka jako ważny element kreacji bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
 12. Język poezji barokowej. Scharakteryzuj, przywołując wybrane teksty tej epoki
 13. Stałe związki frazeologiczne i ich funkcjonowanie w obiegu publicznym. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 14. Sposoby wykorzystania łączliwości leksykalno – semantycznej wyrazów. Przedstaw temat, analizując wybrany przykład utworu prozatorskiego, wierszy jednego autora, reklam lub nagłówków/ tytułów prasowych
 15. Obraz czasu utrwalony w polszczyźnie – w formach językowych i w utworach literackich. Przedstaw temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.

Odnośnik do pliku w formacie „.doc”.