Regulamin szkolnego konkursu na logo Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MUSZYNIE

Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Samorząd Uczniowski PZS w Muszynie.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego promującego szkołę.
Warunki przystąpienia do Konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
 2. Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
 3. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
 4. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
 • być czytelna i łatwa do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowana z naszą szkołą,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • może mieć dowolną formę graficzną,
 • powinna zawierać napis POWIATOWY ZESPOŁ SZKÓŁ W MUSZYNIE,
 • powinna składać się z połączenia logotypu, czyli stylizacji literowej z elementem graficznym, czyli symbolem,
 • powinna być zapisane w formacie jpg oraz wydrukowana w formacie A4.
 1. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 2. Uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora oraz przetwarzanie danych osobowych.
 3. Prace należy składać podając: imię i nazwisko, klasę do opiekunów Samorządu Uczniowskiego do 15 grudnia 2014 r.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo PZS w Muszynie całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).